Finansiel uro medfører ændringer til IAS 39 og IFRS 7

Faglig nyhedEU-Kommissionen har den 15. oktober 2008 i lyntempo vedtaget en forordning om godkendelse af ændringer til IAS 39 og IFRS 7. Dermed har man på europæisk plan gennemført de ændringer til de to standarder, som IASB vedtog den 13. oktober 2008.

EU-Kommissionen har den 15. oktober 2008 i lyntempo vedtaget en forordning om godkendelse af ændringer til IAS 39 og IFRS 7. Dermed har man på europæisk plan gennemført de ændringer til de to standarder, som IASB vedtog den 13. oktober 2008.

Ændringerne af IAS 39 muliggør en omklassificering af finansielle aktiver i visse situationer. Hvis et finansielt aktiv ikke længere besiddes med henblik på salg eller tilbagekøb inden for en kort tidshorisont, kan virksomheden omklassificere det pågældende aktiv, så det ikke længere skal indregnes til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen. Der er en række betingelser, som skal opfyldes, f.eks. at virksomheden har en hensigt om og evne til at beholde aktivet i en overskuelig fremtid eller til udløb.

Der er samtidig i IFRS 7 vedtaget en række krav til oplysninger, som virksomheden skal give i sin årsrapport, hvis virksomheden benytter sig af den nye mulighed for at omklassificere finansielle aktiver.

Ændringerne af IAS 39 og IFRS 7 gælder allerede fra 1. juli 2008 for virksomheder, der benytter IFRS som regnskabsmæssigt regelgrundlag, således at virksomheden kan benytte de nye muligheder ved aflæggelse af regnskaber for 3. kvartal 2008. Ændringerne er et led i en række initiativer fra G8-landene - herunder de fire store europæiske lande – for at stabilisere de finansielle markeder. Det må antages, at ændringerne først og fremmest har betydning i finansielle virksomheder med store beholdninger af værdipapirer.

 

EU-forordning og EU-Kommissionens pressemeddelse