IASB udsender midlertidig standard om takstreguleret virksomhed

Faglig nyhedIASB har udsendt en midlertidig standard, der tillader indregning af regulatoriske aktiver og forpligtelser i forsyningsvirksomheder, der overgår til IFRS.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB har i januar 2014 udsendt en ny international regnskabsstandard, IFRS 14, "Regulatory Deferral Accounts".

IFRS 14 har karakter af en midlertidig standard, der skal være gældende indtil IASB færdiggør et mere langsigtet og omfattende projekt om "Rate-regulated Activities".

I Danmark og i mange andre lande er forsyningsvirksomheder inden for fx gas, el og vand underlagt takstregulering, der sætter rammer for virksomhedens takster og dermed indtægter og for, hvorvidt virksomheden kan/skal forøge/reducere sine indtægter via takstregulering i kommende år, alt afhængigt af, om der har været for lave eller høje takster set i forhold til omkostningerne i det forgangne år.

I nogle lande er der nationale regnskabsregler, standarder eller branchepraksis om at indregne regulatoriske aktiver og forpligtelser, der stammer fra takstregulering. Eksempelvis har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) i maj 2011 udsendt et notat om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering.

Ved overgang fra national regnskabsregulering til brug af de internationale regnskabsstandarder har der været eksempler på, at virksomheder inden for forsyningsvirksomhed har været nødt til at tilbageføre sådanne regulatoriske aktiver og forpligtelser (regulatoriske mellemværender med kunder, der skyldes underdækning/overdækning), da disse normalt ikke vurderes at overholde indregningskriterierne i IASB's begrebsramme og standarder.

I nogle lande, der er på vej til at overgå til IFRS, har der været en debat om det uhensigtsmæssige i, at virksomheden skal eliminere de nævnte poster fra balancen, og den manglende mulighed for at bibeholde posterne i regnskabet har været anset for at udgøre en forhindring for overgang til IFRS. Det har navnlig været på tale i Canada, der i princippet overgik til IFRS i 2011, men hvor overgangen til IFRS er udskudt til 2015 for takstregulerede virksomheder.

For at imødekomme disse virksomheder har IASB nu udsendt den midlertidige standard IFRS 14 om "Regulatory Deferral Accounts".

IFRS 14 giver en valgmulighed for virksomheder, der er førstegangsbrugere af IFRS, således at disse får mulighed for - selv om de overgår til IFRS - at fortsætte med at indregne sådanne regulatoriske mellemværender i balancen, der stammer fra takstreguleret virksomhed, i overensstemmelse med virksomhedens hidtidige nationale regnskabspraksis ("previous GAAP"). Virksomheder, der allerede anvender IFRS, kan ikke benytte sig af  den midlertidige standard IFRS 14.

Ethvert regulatorisk mellemværende - og effekten heraf på resultatet - indregnes separat til sidst i balance og resultatopgørelse, med mellemtotaler før og efter regulatoriske poster, så der er mulighed for sammenligning med andre virksomheder, der rapporterer i overensstemmelse med IFRS.

IFRS 14 kræver oplysninger om arten af - og risici forbundet med - den takstregulering, som virksomheden er underlagt, og af effekterne heraf på regnskabet.

IFRS 14 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Det er tilladt at anvende IFRS 14 tidligere.

Det vides endnu ikke, hvornår standarden eventuelt vil blive godkendt af EU-Kommissionen, som skal tillade (endossere) brugen af nye internationale regnskabsstandarder, før de kan anvendes i EU. Der er en mulighed for, at den slet ikke bliver endosseret i EU, da den mest er møntet på selskaber uden for EU, der i disse år er på vej til at anvende IFRS (bl.a. Canada).

Når standarden er godkendt i EU vil den blive tilgængelig på alle EU-sprog via EU-Tidende. Det er i øvrigt muligt at købe abonnement på IFRS-standarder mv. hos IFRS Foundation.

Download pressemeddelelse fra IASB om IFRS 14, Regulatory Deferral Accounts.