IFRS 16 om leasing: En udfordring for regnskabsaflæggere

Faglig nyhedFire IASB-medlemmer beretter i en artikel om de udfordringer, som de har hørt om fra interessenter i det første år efter udstedelsen af IFRS 16 om leasing.

Regnskab

IASB udstedte i januar 2016 en ny international regnskabsstandard, IFRS 16, om leasing, der træder i kraft den 1. januar 2019. Virksomhederne har således en implementeringsperiode på tre år, hvor det første af disse nu er gået. I artiklen beskriver fire af IASB’s medlemmer, hvordan virksomhederne kan forberede sig på ikrafttrædelsen.

Overgangsmuligheder og fordele
Sue Lloyd, IASB’s næstformand, fortæller om overgangsordninger og valgmuligheder. Hun forklarer, hvor vigtigt det er, at virksomheder tidligst muligt tænker over deres overgangsmuligheder, og hvordan den rette overgang kan have fordele for den enkelte virksomhed, eftersom IFRS 16 giver virksomhederne valgmuligheder, når de første gang skal anvende standarden. En vigtig ting at holde sig for øje er, hvordan kvaliteten af den finansielle rapportering vil blive påvirket af de trufne valg. Ved at foregribe overgangen til IFRS 16 vil en virksomhed have bedre tid til finde en balance mellem omkostningsbesparelser og rapporteringsresultat, afhængigt af virksomhedens leasingportefølje.

Rettidig planlægning og praktisk fremgangsmåde

Gary Kabureck, IASB-medlem, udtaler sig om rettidig planlægning og praktisk anvendelse af standarden. Han nævner, at overgangsbeslutninger bør træffes så tidligt som muligt, for at virksomhederne har tilpas med tid til at implementere de trufne beslutninger. Virksomheder der allerede er begyndt på arbejdet, har fundet ud af, hvor tidskrævende en opgave det kan være. F.eks. vil særligt virksomheder, der ikke i bogholderiet har et centralt register over leasingaftaler, skulle bruge tid på at identificere og lokalisere leasingkontrakter. Yderligere påpeges det, at virksomheder allerede om et år skal anvende IFRS 16 på finansiel information, såfremt de anvender IFRS 16 retrospektivt, dvs. foretaget tilpasning af sammenligningstal for det foregående år. Han påpeger også, hvordan det kan være en god idé, at man fra et tidligt stadie i implementeringsfasen inddrager revisor – særligt i forhold til regnskabsmæssige skøn i forbindelse med implementeringen.

Regnskabsmæssige skøn og diskonteringsfaktor

Darrel Scott, IASB-medlem, beretter om skøn og diskonteringsfaktor. Her lægges vægt på, at de fleste regnskabsmæssige skøn, der er nødvendige for at anvende IFRS 16, allerede benyttes i forbindelse med AIS 17. Der er dog nye informationer, som er nødvendige for at anvende IFRS 16. F.eks. skal virksomheder fastsætte en diskonteringsrente for alle leasingaftaler, herunder også tidligere operationelle leasingaftaler. IFRS 16 indeholder to måder at fastslå diskonteringsrenten på. Den første metode er at anvende den interne rente i leasingaftalen. Hvis ikke den interne rente kendes, kan den anden metode anvendes. Her anvendes i stedet en passende alternativ rente, der fastsættes på baggrund af overvejelser magen til dem, som en udlåner typisk ville benytte. Han nævner også, hvordan en tidlig overvejelse af implementeringshandlinger i forhold til diskonteringsfaktor vil være en fordel, da det er én blandt flere ting, der kan være tidskrævende ved overgang til IFRS 16.

Investorforventninger og behandling i regnskabet frem til ikrafttrædelse

Endelig forklarer Stephen Cooper, IASB-medlem, om investorforventninger og offentliggørelse af regnskabsmæssige oplysninger om leasing fra nu og frem til 2019, hvor standarden træder i kraft. Han fortæller, at det de seneste måneder har været et tilbagevendende emne, at virksomheder inden overgangen til IFRS 16 må sikre sig kvaliteten af deres note om operationel leasing efter IAS 17. Såfremt overgangen til IFRS 16 ikke byder på overraskelser, forventes overgangen ikke at medføre ændrede kreditvurderinger eller finansieringsomkostninger. Generelt set hæfter han sig ved, at det er vigtigt med en proaktiv adfærd over for investorer og andre interessenter – også i forhold til effekterne af overgangen til IFRS 16, hvor leasingforpligtelser kan afvige fra tidligere, fordi de skøn, regnskabsaflægger udøver i forhold til indregning af forskellige beløb som leasingforpligtelser, bliver mere kritiske, da det udøvede skøn fremover vil have direkte effekt på balance og resultatopgørelse.


Download hele IFRS-artiklen her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126