Kryptovaluta i årsregnskabet – afklaring på vej fra fortolkningskomité

Faglig nyhedIFRS Interpretations Committee har udsendt udkast til Agenda Decision om, hvordan kryptovaluta skal behandles i årsregnskabet.

Regnskab

Det har været uklart for regnskabsaflæggere, hvilket type aktiv kryptovaluta er, og hvordan værdien af kryptovaluta skal måles og indregnes i årsregnskabet. Der har manglet officielle udmeldinger fra standardudstedere og lovgivere om den regnskabsmæssige behandling, men der er nu kommet en ”Tentative Agenda Decision” fra IFRS Interpretations Committee. Udmeldingen er endnu ikke endelig, da der er mulighed for at indsende bemærkninger.

IFRS Interpretations Committee fastslår i sin Tentative Agenda Decision, at kryptovaluta er omfattet af IAS 38 Immaterielle aktiver, medmindre en anden IFRS standard finder anvendelse i den konkrete situation.

IFRS Interpretations Committee konstaterer, at kryptovaluta opfylder definitionen på et immaterielt aktiv. Det fremgår af afsnit 8 i IAS 38, at et immaterielt aktiv defineres som ”et identificerbart ikke-monetært aktiv uden fysisk substans”. IFRS Interpretations Committee bemærker, at det er muligt at håndtere kryptovaluta separat fra virksomhedens øvrige aktiver og sælge denne individuelt, hvorfor kryptovaluta opfylder betingelsen om at være identificerbar, jf. afsnit 12 i IAS 38. Derudover bemærker IFRS Interpretations Committee, at kryptovaluta ikke giver virksomheden ret til at modtage et fast eller bestemt antal valutaenheder, hvilket er en væsentlig egenskab ved et ikke-monetært aktiv, jf. afsnit 16 i IAS 21 Valutaomregning. Afsnit 118-128 i IAS 38 fastsætter oplysningskravene for immaterielle aktiver.

En anden standard end IAS 38 skal anvendes, når der er tale om en virksomhed, der i sin normale drift handler med kryptovaluta. Her finder IAS 2 Varebeholdninger anvendelse. Afsnit 36-39 i IAS 2 fastsætter oplysningskravene for varebeholdninger.

IFRS Interpretations Committee bemærker dog, at nogle virksomheder – såkaldte ”commodity broker-traders” - måler deres varebeholdning til dagsværdien med fradrag af salgsomkostningerne. I disse tilfælde fastsætter afsnit 91-99 i IFRS 13 Måling af dagsværdi de gældende oplysningskrav.

IFRS Interpretations Committee afviser, at kryptovaluta kan anses som et finansielt aktiv, blandt andet fordi kryptovaluta ikke er likviditet. Definitionen af likviditet indebærer, at det kan forventes, at den vil blive anvendt som betalingsmiddel samt anvendt til prisfastsættelse af varer og tjenesteydelser. Kryptovaluta opfylder ikke denne definition.

IFRS Interpretations Committees Tentative Agenda Decision stemmer i høj grad overens med FSR – danske revisorers nyhed fra sidste år om, hvordan bitcoins skal behandles i årsregnskabet efter årsregnskabsloven. Nyheden kan læses her.

Læs IFRS Interpretations Committees Tentative Agenda Decision her. Det er muligt at indsende bemærkninger indtil den 15. maj 2019.