Responsumudvalget søger godkendte revisorer – frist den 16. april

Faglig nyhedResponsumudvalget nedsættes af FSR – danske revisorers generalforsamling og består af 10-12 medlemmer, som repræsenterer hele branchen. Der skal være generalforsamling i foreningen den 23. maj 2018, og her skal der vælges flere nye medlemmer til udvalget.

FSR - danske revisorer

Responsumudvalget afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer og revisionsvirksomheder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god rådgivningsskik og god revisoretik. Udvalget afgiver endvidere responsa i sager vedrørende god regnskabsskik – også i sager, hvor godkendte revisorer ikke er er involveret. Endelig afgiver Responsumudvalget vejledende udtalelser i spørgsmål om rimeligheden af et honorar, der beregnes af godkendte revisorer for udført arbejde inden for deres område.

Responsa og udtalelser om honorer afgives i sager, der bliver forelagt af domstolene, offentlige myndigheder eller foreningens medlemmer. Andre kan ligeledes forelægge sager for udvalget, men i sådanne tilfælde træffer udvalget selv bestemmelse om, hvorvidt det vil behandle sagen, hvilket udvalget som oftest vil. Private erhvervsdrivende forelægger mange sager især om honorar.

Responsumudvalget afgiver responsa både i mindre og enkle sager og i større komplekse sager, og de seneste års banksager i kølvandet på finanskrisen har også rundet Responsumudvalget. Til behandlingen af disse sager har udvalget inddraget suppleanter med særlig viden om finansiel revision. Da der således er tale om meget forskellige sager, er det af stor betydning, at hele medlemskredsen er repræsenteret i udvalget, idet der er brug for revisorer, der har erfaring både fra små, mindre og større revisionsvirksomheder.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager for udvalget at behandle en sag, og hvor meget tid det enkelte medlem skal bruge på sagen. Hver responsumsag forberedes af et udvalg bestående af tre udvalgsmedlemmer, som udfærdiger et svarudkast. På baggrund heraf behandles sagen i det samlede udvalg. Tremandsudvalget nedsættes fra sag til sag.

Responsumudvalget afholder ca. 10 møder om året, hvoraf det ene er et to-dagens møde med overnatning. Udvalget behandler ca. 75 sager om året og arbejdet i udvalget kvalificerer som obligatorisk efteruddannelse. Udvalgets arbejde er delvist gebyrfinansieret og det er besluttet, at der af den årlige gebyrindtægt kan udbetales et honorar i størrelsesorden kr. 20.000 – kr. 50.000 pr. medlem, således at de højeste honorarer udbetales til de medlemmer, der kommer fra de mindste revisionsvirksomheder.

Der hersker stor respekt omkring Responsumudvalgets arbejde, så hvis du vægter faglighed højt og gerne vil benytte den i et fagligt miljø, hvor der er et godt samarbejde og god stemning, så hører vi meget gerne fra dig senest mandag den 16. april 2018.

Du bedes sende dit CV og kontaktoplysninger til leb@fsr.dk sammen med:

  • en kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil være medlem af Responsumudvalget,

  • en kort redegørelse for dine faglige forudsætninger for at deltage i Responsumudvalget, og

  • om du personligt har modtaget en sanktion af Revisornævnet inden for de seneste 3 år.

Du kan læse meget mere om Responsumudvalget i udvalgets forretningsorden.

Kontakt

  • Liselotte Eftekhar Bang

    Chefkonsulent - cand.jur.

    3369 1045
    4193 3145