ISRE 2400 (ajourført), Opgaver om review af historiske regnskaber

Faglig nyhedISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af historiske regnskaber, træder i kraft for review af regnskaber for perioder, der slutter 31. december 2013 eller senere. Standarden blev udsendt af IAASB i september 2012 og afløser ISRE 2400 DK, Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

ISRE 2400(ajourført) omhandler revisors ansvar ved review af regnskaber for virksomheder, hvor revisor ikke er valgt af generalforsamlingen til at udføre revision af årsregnskabet. Et review efter ISRE 2400 (ajourført) er en opgave med begrænset sikkerhed.

Ved et review efter ISRE 2400 (ajourført) opnår revisor tilstrækkeligt og egnet bevis til at erklære, om revisor på grundlag af det udførte review er blevet bekendt med forhold, der giver revisor grund til at mene, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den fastlagte regnskabsmæssige begrebsramme (eller ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den fastlagte regnskabsmæssige begrebsramme).

I forhold til den tidligere reviewstandard præciserer ISRE 2400 (ajourført), at revisors konklusion er baseret på en vurdering af indhentet bevis fremfor resultater opnået ved udførelsen af specifikke handlinger. Det er stadig den grundliggende tanke, at den begrænsede sikkerhed, som revisor opnår ved et review, primært opnås ved forespørgsler og analytiske handlinger, men standarden gør det samtidig klart, at såfremt sådanne forespørgsler eller analytiske handlinger ikke giver revisor tilstrækkeligt og egnet bevis for sin konklusion, skal revisor udføre andre handlinger for at fremskaffe tilstrækkeligt og egnet bevis, jf. afsnit 66 (A103). Omstændighederne ved reviewopgaver kan være meget forskellige og derfor kan der være tilfælde, hvor det er mere effektivt eller økonomisk hensigtsmæssigt, at udforme og udføre andre handlinger end forespørgsler og analytiske handlinger, jf. A81.

Elementer i en reviewopgave

Opnå forståelse for virksomheden og dens omgivelser

Som grundlag for at kunne udforme reviewhandlinger rettet mod de områder i regnskabet, hvor det er sandsynligt, der kan opstå væsentlige fejl, skal revisor indhente oplysninger og opnå forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. At opnå forståelse af virksomheden er en dynamisk og kontinuerlig proces, hvor der indsamles, opdateres og analyseres oplysninger frem til datoen på revisors erklæring.

Udforme og udføre reviewhandlinger

Revisor skal udforme reviewhandlinger i relation til alle væsentlige poster i regnskabet og fokusere på områder i regnskabet, hvor det er sandsynligt, at væsentlige fejlinformationer kan opstå.

ISRE 2400 (ajourført) specificerer, at revisors forespørgsler skal omfatte bestemte forhold, samt at handlinger altid skal rettes mod følgende specifikke forhold:

  • Nærtstående parter.
  • Besvigelser og manglende overholdelse af lov eller øvrig regulering.
  • Fortsat drift.

Yderligere handlinger

Hvis revisor under sit review bliver opmærksom på et eller flere forhold, der giver revisor grund til at mene, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, skal revisor udforme og udføre yderligere handlinger. Disse handlinger kan være i form af forespørgsler, analytiske handlinger eller andre handlinger. Sådanne yderligere handlinger skal være tilstrækkelige til, at revisor kan:

  • konkludere, at forhold(ene) sandsynligvis ikke vil medføre, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation, eller
  • fastslå, at forhold(ene) medfører, at regnskabet som helhed indeholder væsentlig fejlinformation.  

Kvalitetsstyring på opgaveniveau

Et revisionsfirma, der udfører review efter ISRE 2400 (ajourført), er underlagt ISQC 1.

Af særlige krav i relation til kvalitetsstyringen af reviewopgaver fastsætter ISRE 2400(ajourført), at revisionsfirmaet skal etablere systemer, der sikrer, at reviewopgaver ikke accepteres, medmindre det er hensigtsmæssigt, og at opgaven har et fornuftigt formål.

Ligeledes er det et krav, at den opgaveansvarlige partner skal have kompetencer i form af færdigheder og teknikker, der knytter sig til erklæringsopgaver med sikkerhed.

Professionel skepsis og faglig vurdering

Revisor skal som ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed planlægge og udføre et review med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisors faglige vurdering er vigtig for en behørig udførelse af en reviewopgave. Dette gælder i særdeleshed, når revisor tager stilling til væsentlighed, hvilke handlinger der skal udføres, samt når revisor skal vurdere tilstrækkeligheden og egnetheden af det opnåede bevis og udformningen af revisors konklusion om regnskabet.

Revisors erklæring

Revisor udtrykker sin konklusion på grundlag af det bevis, der er opnået under udførelsen af reviewet. Revisor udtrykker en konklusion uden modifikationer, når revisor har opnået begrænset sikkerhed og er i stand til at konkludere, at revisor ikke er blevet opmærksom på forhold, der kan give revisor anledning til at mene, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. I erklæringen beskrives indholdet af reviewopgaven, herunder følgende fakta:

  • Et review udført efter ISRE 2400 (ajourført) er en opgave med begrænset sikkerhed.
  • Revisor udfører handlinger, primært i form af forespørgsler til ledelsen og andre i virksomheden, anvender analytiske procedurer og tager stilling til det herigennem opnåede bevis.
  • De handlinger, revisor udfører ved et review, er betydeligt mindre omfattende end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision, hvorfor revisor ikke udtrykker en revisionskonklusion om regnskabet.

Revisionsteknisk Udvalg

Februar 2013

ISRE 2400, ogaver om review af historiske regnskaber-> her

IFACs Guide on Review Engagements -> her

 

Offentliggjort på FSR - danske revisorers hjemmeside 8/02/2013