Ajourføring af revisionsbekendtgørelsen på vej - høringssvar fra FSR - danske revisorer

HøringssvarFSR - danske revisorer efterlyser mere præcis definition af operationel revision samt bedre begrebsanvendelse i Finanstilsynets revisionsbekendtgørelse.

Revision

Finanstilsynet har i oktober 2014 udsendt udkast til ajourføring af revisionsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder i høring.

Udkastet indebærer bl.a. krav om, at interne revisionsfunktioner skal udføre operationel revision af alle virksomhedens væsentlige og risikofyldte områder, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer.

FSR - danske revisorer har i et høringssvar udarbejdet af foreningens finansielle udvalg foreslået, at definitionen af operationel revision gøres mere præcis med fokus på en højere grad af operationalisering af de konkrete opgaver.

Desuden påpeges, at begrebsanvendelsen i revisionsbekendtgørelsen er problematisk, og det foreslås, at bilag 2 præciseres, og at anvendelse af begrebet "sikkerhed" undlades for de oplysninger i protokollatet, der er nævnt i bilag 2.

Medlemmer af FSR - danske revisorers finansielle udvalg deltager i Finanstilsynets rådgivende revisionsudvalg og herigennem og via fx det nu afsendte høringssvar deltager foreningen aktivt i arbejdet med at forbedre revisionsbekendtgørelsen, der er et vigtigt grundlag for den revision, der udføres i finansielle virksomheder.

Opmærksomheden henledes også på, at medlemmer af det finansielle udvalg og repræsentanter for Finanstilsynet m.fl. vil orientere om aktuelle emner i relation til regnskabsaflæggelse, revision, risikostyring mv. i finansielle virksomheder på de kurser, som FSR - danske revisorer afholder den 17. og 18. november 2014.

Link til Finanstilsynets høringsudkast oktober 2014 på høringsportalen.

Download høringssvar fra FSR - danske revisorer vedrørende revisionsbekendtgørelsen afsendt 6. november 2014 til Finanstilsynet.

Link til kursus vedrørende forsikringsselskaber og pensionskasser den 17. november 2014 i København

Link til kursus vedrørende pengeinstitutter og realkreditinstitutter den 18. november 2014 i Middelfart