Er du certificeret revisor? Få overblik over lov om finansiel virksomhed

Faglig nyhedHvis du reviderer finansielle virksomheder, er det obligatorisk at deltage i efteruddannelse i bl.a. lov om finansiel virksomhed. FSR - danske revisorer holder et kursus om loven og om nyeste tilsynspraksis den 27. august 2014.

RevisionVirksomhedsret

Som følge af den finansielle krise har det været nødvendigt at gennemføre mange centrale ændringer i lov om finansiel virksomhed og i den måde, som Finanstilsynet udfører sit tilsyn på.

Der er desuden fra og med 2014 indført en obligatorisk certificeringsordning for statsautoriserede revisorer, der udfører revision i finansielle virksomheder. Denne ordning indebærer bl.a. en særlig obligatorisk efteruddannelse inden for revision af finansiel virksomhed.

FSR - danske revisorer har sammen med Finanstilsynet udarbejdet program for et kursus, der vil blive afholdt onsdag den 27. august 2014, kl. 8.30-ca.17.30, i København, og som dækker en stor del af den obligatoriske efteruddannelse for certificerede statsautoriserede revisorer, som skal gennemføres jf. § 5 i efteruddannelsesbekendtgørelsen (de generelle lovkrav mv.).

Dagens program:

- Introduktion v/statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, formand for FSR - danske revisorers finansielle udvalg

- Overblik over den tværgående regulering af den finansielle branche med udgangspunkt i lov om finansiel virksomhed og nyere tilsynspraksis, herunder tilladelsesbestemmelser, krav til ledelse, risikostyring og compliance, meddelelsespligter og interessekonflikter, lønpolitik og aflønningsudvalg. revisionsudvalg, risikoudvalg og nomineringsudvalg, whistleblower-ordninger, særlige krav til SIFI'er mv.

- Erfaringer med den nye revisionsbekendtgørelse - set fra revisors hhv Finanstilsynets perspektiv

- Dialog om erfaringer med den nye revisionsbekendtgørelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter hhv. forsikringsselskaber og pensionskasse (to spor)

- IT-revision i finansielle virksomheder, herunder samspillet mellem datacentraler og anvendelse af ISAE 3402-erklæringer.

Indlæg på kurset holdes at medarbejdere fra Finanstilsynet: juridisk kontorchef Mark Andrew Rønnefelt, kontorchef Mads Mathiassen og specialkonsulent Pernille Dalby Nielsen, samt medlemmer af FSR - danske revisorers finansielle udvalg m.fl.

Andre med interesse i revision af finansielle virksomheder og i at blive opdateret om nyeste tilsynspraksis i forhold til finansielle virksomheder vil også kunne få nytte af at deltage.

Deltagelse i kurset berettiger til 9 timers obligatorisk efteruddannelse (vejledende), jf. § 5 i efteruddannelsesbekendtgørelsen.

Tilmelding skal ske via kursusplanlæggeren her på hjemmesiden.