Krav til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed.

Faglig nyhedAfledt af Revisortilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen 2010, der omtaler en række tilfælde, hvor revisors dokumentation for udførte erklærinsgopgaver med sikkerhed anses utilstrækkelig, har Erhvervs - og Selskabsstyrelsen udsendt en orientering, der har fokus på, hvordan revisorerne kan leve op til gældende regler og standarder på dette område.

Revision

Erhvervs - og Selskabsstyrelsen fokuserer i deres meddelelse på nogle af de mere generelle områder, hvor Revisortilsynet er stødt på mangler i revisors dokumentation. Der er ikke tale om nye eller skærpede krav men alene en opsummering af gældende krav og standarder for udvalgte områder, herunder blandt andet dokumentation af revisors undersøgelser om going concern.

En overordnet anbefaling fra styrelsen er, at revisor ved afslutningen af en erklæringsopgave altid stiller sig selv følgende to centrale spørgsmål.

  1. Er der indhentet tilstrækkeligt og egnet dokumentation for grundlaget for den afgivne erklæring og bevis for, at det udførte arbejde er udført i overenstemmelse med gældende krav i lovgivningen, herunder god revisionsskik og de anvendte opgavestandarder.
  2. Er den foreliggende dokumentation tilstrækkelig til, at en erfaren revisor eller anden faglig kompetent person, som ikke har forudgående tilknytning til opgaven, er i stand til at forstå arten, den tidsmæssige placering og omfanget af arbejdshandlinger, resultaterne af arbejdshandlingerne og det opnåede bevis for den afgivne erklæring.

E&S meddelelse om kraven til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed ( 25. oktober 2011) kan downloades - > her