Revision af pengeinstitutter - hyrdebrev fra FINU

Faglig nyhedTil brug for revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om udvalgte problemstillinger i den forbindelse.

Revision

Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har foreningens Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat, som belyser visse særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014.

Notatet skal ses som et supplement til gældende love, bekendtgørelser mv., herunder Finanstilsynets orienteringsbreve. Formålet med notatet er alene at kommentere på udvalgte problemstillinger i forbindelse med årsafslutningen for 2014.

I notatet behandles:

 1. Revisionsbekendtgørelsen
 2. Indregning af løbende overskud
 3. Going concern-vurdering og kapitalkrav (CRD 4 og CRR)
 4. Værdiforringelsestest vedrørende immaterielle aktiver
 5. Ledelsesmæssige justeringer af gruppevise nedskrivninger  

Notat er tilgængeligt her.

Desuden har Finanstilsynet i december 2014 udsendt orienteringsbrev til kreditinstitutter om regnskabsaflæggelsen for 2014. Orienteringsbrevet omhandler:

 • Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2014
 • Asset Quality Review – AQR
 • Observationer fra tilsynets undersøgelser af landbrugsengagementer
 • Oplysninger om måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi i niveau 3
 • Regnskabsmæssig kreditværdijustering af derivater (Credit Value Adjustment, CVA)
 • Øvrige oplysninger

Dette orienteringsbrev kan downloades her.