Revision af holdingvirksomheder, hvor dattervirksomheder har fravalgt revision

Faglig nyhedRevisor kan ikke bare tage forbehold for værdiansættelsen af kapitalandelene, fordi der er fravalgt revision i dattervirksomhederne.

RevisionSMV

Holdingvirksomheder kan ikke fravælge revision. Det fremgår af ÅRL § 135, stk. 3, hvor bestemmelsen om fravalg af revision ikke gælder en virksomhed, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheder. Der gælder en formodningsregel om, at en virksomhed udøver betydelig indflydelse, hvis virksomheden besidder minimum 20 pct. af stemmerettighederne.

Derimod kan revision være fravalgt for de underliggende dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Revisionspligten i holdingvirksomheden betyder, at revisor skal udføre tilstrækkelige og egnede revisionshandlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, at holdingvirksomhedens årsregnskab ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor skal derfor foretage de handlinger, som revisor anser for nødvendige – også for de indregnede kapitalandele.

Revisor kan altså ikke bare tage forbehold for værdiansættelsen af kapitalandelene, fordi der er fravalgt revision i dattervirksomhederne.

Det vil være op til revisor at foretage en vurdering af, hvilke og hvor mange revisionshandlinger af kapitalandelene der er nødvendige for at få et tilstrækkeligt egnet revisionsbevis. Ledelsen skal give revisor adgang til den information, som revisor finder nødvendig. Hvis ledelsen ikke vil tillade dette, må revisor overveje at tage forbehold.