Revision i finansielle institutter - hyrdebrev fra FINU

Faglig nyhedTil brug for revision af finansielle institutters årsregnskaber for 2013 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om udvalgte problemstillinger i den forbindelse.

Revision

Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har foreningens Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat, som belyser visse særlige problemstillinger ved revision af finansielle institutters årsregnskaber for 2013.

Notatet skal ses som et supplement til gældende love, bekendtgørelser mv., herunder Finanstilsynets orienteringsskrivelser (”julebreve”). Formålet med notatet er alene at kommentere på udvalgte problemstillinger i forbindelse med årsafslutningen for 2013.

I notatet behandles:

1. Revisionsbekendtgørelsen

2. ISA 610 - anvendelse af interne revisorers arbejde

3. Going concern-vurdering og nye kapitalkrav for pengeinstitutter mv. (CRD 4 og CRR)

4. Certificering og øget efteruddannelse

Notat er tilgængeligt her.

Desuden har Finanstilsynet i december 2013 udsendt orienteringsbreve (såkaldte "julebreve") til kreditinstitutter om regnskabsaflæggelsen for 2013. "Julebrevet" omhandler:

- Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

- Udkast til vejledning til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 (individuelle nedskrivninger og hensættelser)

- Oplysninger om finansielle instrumenter målt i niveau 3 i dagsværdihierakiet (dvs. hvor indregning og måling er baseret på input, der ikke stammer fra observerbare markedsdata)

- Oplysninger om kredit- og likviditetsrisici (jf. IFRS 7)

- Mere fokuserede årsrapporter (dvs. undgå uoverskuelige årsrapporter og "disclosure overload")

- Hektarpriser på landbrugsjord

- Praktiske oplysninger om revision (certificeringsordning og ny revisionsbekendtgørelse)

- Administration af whistleblower-ordninger.

Dette "julebrev" kan downloades nedenfor:

Orienteringsbrev til kreditinstitutter december 2013