Valuarvurdering i andelsboligforeninger

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse, der fastsætter kravene til valuarvurderinger af ejendomme i andelsboligforeninger. Fremadrettet skal vurderingerne udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm, der indgår som bilag til den nye bekendtgørelse. Der er fortsat grund til, at revisor udviser særlig opmærksomhed, når revisor reviderer årsregnskabets oplysninger om andelsværdien.

Revision

Ny bekendtgørelse om valuarvurderinger
Bekendtgørelse nr. 978 af 28. juni 2018 om ”vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar” er en kort bekendtgørelse på to paragraffer. Bekendtgørelsen fastslår, at valuarvurderingerne skal udarbejdes efter Dansk Ejendomsmæglerforenings branchenorm, der indgår som bilag til den nye bekendtgørelse. Branchenormen fastslår, at værdiansættelsen skal baseres på en DCF-beregning. Værdiansættelsen kan dog i stedet baseres på den afkastbaserede model, hvis ejendommens aktuelle drift er stabil. Branchenormen indeholder en række krav og forudsætninger, som valuarer skal følge. Der er også omfattende krav til indholdet i vurderingsrapporter, der blandt andet skal indeholde en redegørelse for fastsættelsen af forrentningskravet samt oplysninger om de referencer, der er anvendt til at underbygge forrentningskravet. Bekendtgørelsen og branchenormen finder anvendelse på vurderingsopdrag, der indgås fra 1. oktober 2018.

Branchenormen er udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening med inddragelse af øvrige interessenter, herunder FSR – danske revisorer. Vi håber på og ser frem til, at de præciserede krav vil medvirke til mere retvisende og ensartede valuarvurderinger.

Se bekendtgørelsen her.  

Ifølge bekendtgørelsen offentliggør Dansk Ejendomsmæglerforening en vejledning til branchenormen. Vejledningen, som findes på DE’s hjemmeside, kan ses her.

Revision i andelsboligforeninger 
Den 24. august 2017 bragte vi en artikel på hjemmesiden, hvor det fremgik, at revisor under alle omstændigheder skal forholde sig revisionsmæssigt til ejendommens værdi, når revisor reviderer en andelsboligforenings årsregnskab. Når ejendommens værdi og/eller andelsværdien er fastsat på baggrund af en valuarvurdering, er der grund til, at revisor udviser særlig opmærksomhed. I denne forbindelse er revisionsstandarderne ISA 500 (revisionsbevis) og ISA 540 (regnskabsmæssige skøn) særligt relevante. Den nye branchenorm ændrer ikke på dette.

Se den opdaterede artikel om revision i andelsboligforeninger her.