Consultance Paper_Improving the Auditor's Report og FSR - danske revisorers kommentarer hertil

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har kommenteret IAASB's Consultance Paper, der indeholder forskellige forslag til ændring af indhold i og præsentation af revisors påtegning med det formål at forbedre påtegningens informationsværdi. FSR - danske revisorers kommentarer er udformet som et tillæg til de kommentarer, der er tilgået IAASB via FEE's Audit Working Group, hvor FSR- danske revisorer også er repræsenteret og har afgivet sine kommentarer.

Revision

I sit Consultance Paper beder IAASB blandt andet om kommentarer til, om det vil være formålstjenligt, hvis revisors erklæring indeholder:

  • Oplysning om forhold, der efter revisors opfattelse antages som værende mest væsentlige for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet og/eller revisionen. (Oplysningskravet  foreslås gjort obligatorisk for virksomheder af særlig betydning for offentligheden, herunder som minimum børsnoterede virksomheder)
  • Revisors positive stillingtagen til, om ledelsens beslutning om at udarbejde regnskabet under forudsætning om fortsat drift kan anses passende, og i den forbindelse en udtalelse om, hvorvidt der under revisionen er identificeret væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift
  • En udtalelse om, hvorvidt der er identificeret væsentlig inkonsistens mellem det reviderede regnskab og anden regnskabsinformation
  • Anden virksomhedsspecifik information, som revisor opfatter som væsentlig
  • Øvrige forhold, der kan skabe klarhed og transparens om revisioner udført efter de internationale standarder om revision

FSR - danske revisorer støtter op om IAASB's forslag til, at revisor kan/skal give flere oplysninger i sin erklæring, ligesom foreningen kun kan tilslutte sig, at virksomhedsspecifikke informationer om den udførte revision vil kunne være mere nyttige for regnskabsbrugeren end den generiske beskrivelse, vi kender fra i dag. Der skal dog heller ikke være tvivl om, at en sådan rapportering vil kræve, at der etableres klare, principbaserede kriterier for, hvordan og hvilke betydelige forhold der skal rapporteres.

I vores svar giver vi endvidere udtryk for, at der skal være fortsat fokus på at adskille revisors og ledelsens ansvar. Hvis regnskabsbrugerne har behov for flere eller andre oplysninger end dem, der fremgår af regnskaberne i dag, er det regnskabsreglerne, der skal gås efter i sømmene, ikke revisors påtegning.

Consultation Paper - > her

Consultance Paper Overblik - > her

FEE's kommentarer - > her

FSR - danske revisorers kommentarer -> her