IAASB’ s udkast til ajourførte standarder om revisors rapportering – høringsvar

Faglig nyhedFSR-danske revisorer har den 22. november afgivet høringssvar til ovennævnte pakke af ajourførte rapporteringsstander. FSR støtter op om intentionerne og dermed ønsket om at forbedre revisors kommunikation og værdien af denne for regnskabsbrugerne, herunder at vende påtegningen ”på hovedet” og anføre konklusionen først. På en række punkter stiller FSR dog forbedringsforslag til udkastene.IAASB forventer, at den resulterende nye revisionspåtegning kommer til at gælde fra 2016.

Revision

Overordnet vurderer FSR-danske revisorer, at IAASB’ s udkast til ajourførte kommunikations-standarder er gennemtænkte, sammenhængende og gennemarbejdede.

Vi er således af den opfattelse, at strukturen i den foreslåede påtegning er velvalgt:

Den uafhængige revisors erklæringer
Påtegning
Konklusion
Grundlag for konklusion
Fortsat drift
Key Audit Matters
Other information
Ledelsens ansvar
Revisors ansvar
Andre erklæringer i henhold til lov og øvrig regulering

I høringssvaret peges der dog især på tre problemområder, som IAASB bør overveje ved færdiggørelsen af de endelige standarder:

  • Der bør tages højde for, at den kommende revisionspåtegning ikke bliver for omfangsrig, og at der derved opstår information overload.
  • Going concern statementet, som bliver obligatorisk i alle revisionspåtegninger, skal være mere præcist og herunder renses for enhver mulig tvivl om ledelsens og revisors respektive ansvar.
  • Kriterier for udvælgelse og beskrivelse af de såkaldte ”Key Audit Matters” bør strammes op for at sikre en mere ensartet praksis og en bedre dialog mellem ledelse og revisor, og for at undgå ”boilerplate”-oplysninger uden reel informationsværdi for brugeren.

Kriterierne for udvælgelse bør referere mere entydigt til de bagvedliggende betydelige risici for væsentlig fejlinformation, hvor regnskabsbruger kan have gavn af at blive informeret om revisors tilgang hertil.

Beskrivelsen bør altid referere til relevante regnskabsmæssige oplysninger – hvilket vil forebygge, at revisor pålægges at give oplysninger om virksomheden, der ikke er indeholdt i regnskabet –, beskrive hvorfor der er tale om et Key Audit Matter og endelig den revisionsmæssige tilgang på et generelt niveau.

Key Audit Matters skal efter IAASB’ s oplæg kun gives i revisionspåtegninger for børsnoterede selskaber.

 

FEE afgav høringssvar den 6. november 2013, som på de allerfleste punkter er sammenfaldende indholdsmæssigt med FSR-danske revisorers høringssvar.

De to høringssvar kan findes via nedenstående links:
Høringssvar - FSR -danske revisorer
Høringssvar - FEE