REVU mener: Lovliggjorte lån til ledelse eller kapitalejere - rapportering om ledelsesansvar eller ej?

Faglig nyhedMuligheden for at lovliggøre ulovlige lån til ledelse eller kapitalejere giver anledning til en række spørgsmål, herunder især om revisors rapportering om ledelsesansvar efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Revision

Når et selskabs ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, og der er tale om et ”ikke-uvæsentligt” forhold, skal revisor rapportere herom i sin revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang. Det følger af selskabsloven, at ledelsen kan ifalde ansvar, hvis selskabet uretmæssigt direkte eller indirekte har stillet midler til rådighed, ydet lån eller stillet sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet.

Overgangsbestemmelsen i selskabsloven *, der giver mulighed for at lovliggøre eksisterende ulovlige lån, medfører, at lån, der var ydet før 1. januar 2017, kan lovliggøres på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016.

Når regler lempes, følger det af straffelovens § 3, at eventuelle overtrædelser behandles efter de lempede regler, uagtet om overtrædelsen er sket, før lempelserne trådte i kraft. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse meddelt, at lån, som var ulovlige på optagelses- og balancetidspunktet, men er blevet lovliggjort efterfølgende, ikke vil blive anmeldt til politiet **. Se Erhvervsstyrelsens nyhed herom.

REVU mener
Det er vores opfattelse, at revisor ikke skal rapportere om ledelsesansvar i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, da ledelsen i praksis ikke vil ifalde ansvar for lovliggjorte lån, selvom de var ulovlige på balancedagen. Dette kræver dog, at lånet er lovliggjort, inden revisor afgiver sin revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang på årsregnskabet. Derfor må der i praksis afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor lånet formelt lovliggøres, før regnskabet kan færdiggøres, påtegnes og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Vær opmærksom på, at ovenstående ikke har nogen indvirkning på et eventuelt ledelsesansvar for overtrædelse af skattelovgivningen, f.eks. ved manglende indeholdelse af indkomstskat for fysiske personer med bestemmende indflydelse efter ligningslovens § 2 (hovedaktionærlån/hovedanpartshaverlån). Revisor skal altså fortsat rapportere om ledelsesansvar i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, når skattelovgivningen er overtrådt.

Det er endvidere vores opfattelse, at der af hensyn til brugeres forståelse af årsregnskabet bør oplyses om det lovliggjorte lån i noterne til årsregnskabet.

___________
*   Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Lov nr. 1547 af 13. december 2016
** https://erhvervsstyrelsen.dk/aendringer-vedr-de-nye-regler-om-kapitalejerlaan


Sekretariatet anbefaler

Vil du vide mere, se:

Lovlige lån til ledelse og kapitalejere – præcisering

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

    4193 3161