REVU mener: Revisors udtalelser om beretninger

Faglig nyhedErklæringsbekendtgørelsen stiller krav om, at revisor afgiver en udtalelse om ledelsesberetningen, når der udføres revision. Spørgsmålet er, om dette krav altid gælder, når en årsrapport indeholder en beretning?

Revision

Hvis et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor herom, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 3, stk. 2.

Hvis en årsrapport indeholder en ledelsesberetning, der er afgivet i henhold til årsregnskabsloven, er det som bekendt påkrævet at afgive en udtalelse om ledelsesberetningen i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Dette følger indirekte af, at revisorloven i § 1, stk. 2, anfører, at ”loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven”.

Hvis en årsrapport indeholder en beretning, der ikke er afgivet i henhold til årsregnskabsloven (for eksempel inden for den offentlige sektor), er der imidlertid ikke krav om en udtalelse om ledelsesberetningen. Beretningen vil være omfattet af begrebet Andre Oplysninger i ISA 720 og dermed kravet om at inkludere et særskilt afsnit i revisionspåtegningen. Den væsentligste forskel på en udtalelse efter erklæringsbekendtgørelsen og kravene i ISA 720 er, at ISA 720 ikke kræver, at revisor skal udtale sig om, hvorvidt beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med krav i henhold til lovgivningen eller en konkret begrebsramme.

Overskrifter i revisionspåtegningen
Hvis en årsrapport indeholder en ledelsesberetning, der er afgivet i henhold til årsregnskabsloven, skal overskriften være Udtalelse om ledelsesberetningen, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 5, stk. 8.

For så vidt angår alle andre beretninger skal overskriften være Andre Oplysninger eller anden passende overskrift, jf. ISA 720. Overskriften kan altså tilpasses de konkrete forhold.

REVU anbefaler
I årsrapporter, der indeholder en beretning, som udarbejdes i overensstemmelse med en begrebsramme/lovgivning, der ikke er årsregnskabsloven, anbefaler vi at anvende den samme udtalelse, som anvendes, når årsrapporter aflægges efter årsregnskabsloven. Overskrift og terminologi tilpasses de konkrete forhold:


Udtalelse om [beretningen]

Ledelsen er ansvarlig for [beretningen].

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke [beretningen], og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om [beretningen].

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse [beretningen] og i den forbindelse overveje, om [beretningen] er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om [beretningen] indeholder krævede oplysninger i henhold til [begrebsramme/lovgivning].

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at [beretningen] er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med [begrebsrammen/lovgivningen]s krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i [beretningen].


I årsrapporter, hvor beretningen ikke aflægges efter en begrebsramme/lovgivning, anbefaler vi at anvende nedenstående eksempel, som er baseret på kravene i ISA 720. Overskrift og terminologi tilpasses de konkrete forhold:


Udtalelse om [beretningen]

Ledelsen er ansvarlig for [beretningen].

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke [beretningen], og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om [beretningen].

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse [beretningen] og i den forbindelse overveje, om [beretningen] er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at [beretningen] er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i [beretningen]. 


Revisionsteknisk Udvalg
April 2017