Revisors erklæring uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab _ ISA 700

Faglig nyhedRevisors erklæring på årsregnskabet (revisors påtegning) er ændret i forbindelse med ikrafttrædelsen af ISA 700. Erklæringen skal anvendes på årsregnskaber for 2011. Denne udtalelse erstatter UR 2010-1 fra oktober 2010

Revision

Denne udtalelse erstatter UR 2010-1 fra oktober 2010. Opdateringen skyldes ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. De til udtalelsen knyttede eksempelerklæringer er udarbejdet i overensstemmelse med ISA 700, " Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab" samt erklæringsbekendtgørelsen.

Det skal bemærkes, at internationale standarder om revision alene retter sig  mod historiske finansielle informationer og således ikke danner grundlag for revision af ledelsesberetningen. Eksemplerne i denne udtalelse indeholder derfor alene erklæringer med revisors udtalelse om ledelsesberetningen.

For virksomheder, der fortsat måtte ønske en erklæring med sikkerhed om ledelsesberetningen, skal der udarbejdes en særskilt erklæring efter ISAE 3000, ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger”.

REVU's udtalelse - > her

Eksempler på erklæringer der skal bruges med virkning for regnskabsåret 2011 og senere:

Regnskabsklasse B og BC

  • Årsregnskab uden ledelsesberetning udarbejdet efter årsregnskabsloven (Klasse B) - her

  • Årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven (Klasse BC)- her

  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven (Klasse BC) - her

  • Årsregnskab og koncernregnskab  udarbejdet efter IFRS (Klasse BC) - her

Regnskabsklasse D Børsnoteret ikke finansiel virksomhed

  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter IFRS (Klasse D, børsnoteret ikke finansiel virksomhed) - her
  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven/IFRS (Klasse D, børsnoteret ikke finansiel virksomhed) - her
  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter IFRS - Dansk Engelsk - (Klasse D, børsnoteret ikke finansiel virksomhed)-her

Regnskabsklasse D Børsnoteret  finansiel virksomhed

  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter IFRS (Klasse D, børsnoteret finansiel virksomhed) - her
  • Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdet efter lov om finansiel virksomhed /IFRS (Klasse D, børsnoteret  finansiel virksomhed) - her