Ajourførte standarder, ISA 800, ISA 805 og ISA 810

Faglig nyhedSom afslutning på projektet om ajourføringen af standarder om revisors kommunikation udsendes hermed ajourføringerne af standarderne om revisors særlige overvejelser ved revision af regnskaber efter særlig begrebsramme, bestanddele af regnskaber og opgaver vedrørende regnskabssammendrag (ISA 800, 805 og 810).

Revision

Danske oversættelser af de nye og ajourførte standarder vedrørende ISA 800, 805 og 810 fremlægges hermed til høring. Frist for kommentarer er 1. august 2016.

Standarderne er ajourført i forlængelse af tidligere ændringer af ISA 260, 570, 700, 705, 706 og 720, samt introduktion af den nye standard ISA 701.

Der henvises til tidligere fremsendt nyhed herom -> her

Standarderne træder i kraft for revisioner for perioder, der slutter 15. december 2016 eller senere. Det forventes, at den igangværende ændring af revisorlovgivningen, og herunder især erklærings-bekendtgørelsen, gør det muligt at anvende alle de nye standarder for erklæringsafgivelsen med de gældende tidspunkter for ikrafttræden.

Standarder til kommentering:

  • ISA 800 (ajourført), Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål -> her dansk engelsk

  • ISA 805 (ajourført), Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab -> her dansk engelsk

  • ISA 810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag -> her dansk engelsk  

-000-

Opmærksomheden henledes på, at standarderne, jævnfør §§ 12.2.2 og 12.2.3 i vedtægterne for FSR - danske revisorer, er en direkte oversættelse af den internationale standard udgivet af IAASB. Det faktuelle indhold skal derfor ikke kommenteres. Derimod er kommentarer og forslag til de foretagne valg i forbindelse med oversættelsen til dansk meget velkomne.

-000-

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat, att. fagkonsulent, statsautoriseret revisor Louise Nellemann (e-mail: lne@fsr.dk)

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Faglig chef- revision, etik og kvalitet, statsautoriseret revisor

    4193 3161