ISA 720 (ajourført) Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Faglig nyhedDansk oversættelse af ISA 720(ajourført)fremlægges hermed til høring. Frist for kommentarer er 20. november 2015.

Revision

ISA 720 (ajourført) træder i kraft for revisioner af regnskaber, der slutter 15. december 2016 eller senere. 

Opmærksomheden henledes på, at standarden, jævnfør §§ 12.2.2 og 12.2.3 i vedtægterne for FSR - danske revisorer, er en direkte oversættelse af den internationale standard udgivet af IAASB. Det faktuelle indhold skal derfor ikke kommenteres. Derimod er kommentarer og forslag til de foretagne valg i forbindelse med oversættelsen til dansk meget velkomne.

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat, att. statsautoriseret revisor Lisbeth Kjersgaard (e-mail lik@fsr.dk)

Dansk oversættelse af ISA 720 (ajourført)->her