Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Faglig nyhedFSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang er en overbygning til Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Standarden indeholder ud over bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens standard også andre krav og anden vejledning, der er relevant for opgaver om udvidet gennemgang, og som følger af ISRE 2400 (ajourført), opgaver om review af regnskaber.(Offentliggjort på FSR - danske revisorers hjemmeside 22. april 2013)

En opgave om udvidet gennemgang består af et review udført efter ISRE 2400 (ajourført) ”Opgaver om review af historiske regnskaber”, der udføres med henblik på at opnå begrænset sikkerhed, plus supplerende handlinger, der udføres med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for revisors konklusion i forhold til et review.

Valget mellem en udvidet gennemgang og en revision efter internationale standarder skal altid vurderes i lyset af de konkrete omstændigheder, der knytter sig til den enkelte virksomhed, og de behov, brugere af virksomhedens årsrapport har.

Revisor har i den forbindelse en vigtig opgave i relation til at hjælpe virksomhederne med at forstå forskellen mellem de to typer af opgaver, så de kan træffe det for virksomhederne rigtige valg.

Opgaver om review af historiske regnskaber

ISRE 2400 (ajourført) ”Opgaver om review af historiske regnskaber” er udsendt af foreningen i februar 2013.

ISRE 2400 (ajourført) er som nævnt grundstammen i en udvidet gennemgang. Krav og vejledningsmateriale fra ISRE 2400 (ajourført) er således indarbejdet i standarden om udvidet gennemgang under behørig hensyntagen til, at udvidet gennemgang alene retter sig mod årsregnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven. At standarden forudsætter brug af årsregnskabsloven som begrebsramme gør således, at en del af kravene i ISRE 2400 (ajourført) kan udelades i standarden om udvidet gennemgang, mens andre krav med tilhørende vejledende materiale er tilpasset, så de alene retter sig mod review af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Supplerende handlinger (jf. afsnit 43, A79-A82)

De supplerende handlinger, der udføres i tillæg til et review efter ISRE 2400 (ajourført), er følgende:

  • Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen
  • Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter
  • Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve)
  • Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen

For de fire handlinger gælder det, at de skal udføres, når det er relevant, dvs. når de forhold, som handlingen vedrører, foreligger i den konkrete situation.

Andre erklæringsforpligtelser ifølge lovgivning eller aftale (jf. afsnit 77-80)

I tilknytning til en udvidet gennemgang skal revisor, som det er tilfældet ved en revision, afgive en udtalelse om en eventuel ledelsesberetning. Endvidere skal revisor give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring ikke er overholdt, eller såfremt revisor har begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden.

Revisor kan efter aftale med ledelsen afgive andre erklæringer med sikkerhed om oplysningerne i årsregnskabet. Sådanne erklæringsopgaver skal udføres i overensstemmelse med internationale standarder som oversat og udsendt af FSR – danske revisorer. Erklæringen skal medtages særskilt efter revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet under en passende overskrift.

Anvendelsesområde (jf. afsnit 1-2)

FSR - danske revisorers standard kan alene anvendes på udvidet gennemgang af årsregnskaber og visse andre regnskaber, der aflægges efter årsregnskabsloven, for virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2. pkt., vælger at få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder.

-0-

FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskabet - > her

Erklæringsbekendtgørelsen inklusive bilag 1 om ”Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskabet)” -> her

Standardens bilag 1 - eksempel på aftalebrev (Word) -> her

Standardens bilag 2 - eksempel på revisors erklæring om udvidet gennemgang (Word) -> her

IFAC's Guide to Review Engagements -> her