Faglig hotline – de tunge spørgsmål I: Håndtering af selskaber i problemer

Faglig nyhedSommerferie er ikke agurketid i Faglig Hotline. I perioden fra midten af juni og til midten af juli modtager vi en overvægt af de tungeste spørgsmål fra vores medlemmer. De hænger sammen med afslutningen af regnskabssæsonen og klienter, der har ondt i økonomien, eller klienter, der har ”rod i bogholderiet” og måske i sjældne tilfælde ikke spiller helt rent. Her behandles nødstedte klienter.

SMVRevision

Som bekendt er sidste indsendelsesdag 31. maj for selskaber med kalenderårsregnskab. Denne frist overskrides dog ganske hyppigt og ofte af selskaber med særlige udfordringer.

I Faglig Hotline modtager vi således mange spørgsmål vedrørende erklæringers udformning ved væsentlige usikkerheder, der rejser betydelig tvivl om fortsat drift. Som følge af et ønske om at afklare situationen, så vidt det er muligt, er nødstedte selskaber overrepræsenteret blandt selskaber, der overskrider indsendelsesfristen. Det skal dog understreges, at det at være nødstedt ikke er en gyldig grund til at forsinke regnskabsaflæggelsen. Der bliver eksempelvis også pålagt de enkelte medlemmer af den øverste ledelse afgifter efter bestemmelserne herom i årsregnskabsloven, hvis regnskabs-aflæggelsen udskydes ud over tidsfristen, indtil virksomhedens problemer – måske – er afklaret.

I sager om nødstedte selskaber henviser vi til den generelle struktur for, hvorledes revisor skal reagere i revision, udvidet gennemgang eller review, hvor der ikke er forskel:

Der foreligger ikke væsentlige usikkerheder, der rejser betydelig tvivl om virksomhedens fortsatte drift, hvorefter der afgives en umodificeret konklusion

Der foreligger væsentlige usikkerheder, der rejser betydelig tvivl om virksomhedens fortsatte drift, men revisor konkluderer, at det efter omstændighederne er passende, at regnskabet aflægges under forudsætning af fortsat drift.
Præsenteres de vigtigste begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om fortsat drift, fyldestgørende i regnskabet, herunder ledelsens planer for at håndtere disse begivenheder eller forhold, skal revisor ”pege på” denne præsentation i en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet. Er præsentationen derimod utilstrækkelig, er dette enten ”grundlag for konklusion med forbehold” eller ”grundlag for afkræftende konklusion” alt efter, om revisor mener, at den mangelfulde præsentation er væsentlig eller ligefrem gennemgribende for forståelsen af regnskabet.

Finder revisor, at forudsætningen om at aflægge regnskabet efter fortsat drift ikke er passende efter omstændighederne, beskrives dette i erklæringen under ”grundlaget for afkræftende konklusion” og resulterer i, at regnskabet efter revisors opfattelse ikke er retvisende. Dette er kun en relevant konklusion at drage, når virksomheden efter revisors opfattelse ikke har noget alternativ til at indstille driften.

Det er således som hovedregel ikke muligt at udtrykke en manglende konklusion i situationen. Undtagelsen hertil er de særlige tilfælde, hvor ledelsen enten tilbageholder relevant information, eller afviser revisors anmodning om at fremskaffe et bedre grundlag for vurderingen, såsom udarbejdelsen af et budget. I praksis har vi en del diskussioner med vores medlemmer om, hvorvidt dette er tilfældet i konkrete sager. Hvis medlemmet kommer frem til, at en manglende konklusion er passende, indebærer dette, at forudsætningen om fortsat drift netop ikke kan vurderes – man kan ikke få begge dele. Det vil således ikke give mening at anføre en supplerende oplysning om fortsat drift, idet en sådan afledes af, at revisor har taget stilling til regnskabet og herunder ledelsens redegørelse for usikkerheden.

En særlig problemstilling kan opstå, når det nødstedte selskab har fravalgt revisionen, men har anmodet revisor om at yde assistance med opstilling af regnskabet. Her understreger vi over for medlemmerne, at revisor selvfølgelig ikke bevidst kan opstille et væsentligt forkert regnskab. Hvis ledelsen insisterer på at fastholde forudsætningen om fortsat drift, når dette er åbenlyst ubegrundet, eller ikke vil oplyse i regnskabet om en væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl om fortsat drift, må revisor afstå fra opgaven. Der kan aldrig tages forbehold eller gives supplerende oplysninger i en erklæring om assistance med opstilling af et regnskab.

I nogle få tilfælde fra praksis er det indtrykket, at selskabets strategi er at undgå at aflægge regnskab overhovedet, måske med en bagtanke om at fremkalde en tvangsopløsning. Her kan det komme på tale, at revisor må overveje at fratræde, og hertil ved revision og udvidet gennemgang meddele Erhvervsstyrelsen årsagen hertil.

I Faglig Hotline er vi glade for at blive konsulteret, også i komplekse sager. Af og til må vi understrege over for vores medlemmer, at Faglig Hotline tilbyder principiel konsultation og giver principielle svar, men ikke medvirker ved konkret opgaveløsning. Medlemmer, der ønsker assistance hermed, henviser vi til Revisorrådgivning, der kan yde en sådan assistance mod vederlag.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Niklas Tullberg Hoff

  Fagkonsulent

  3369 1096
  4193 3196