Fravalg af revision – uændret praksis om ugyldighedsgrunde

Faglig nyhedVisse krav i forbindelse med fravalg af revision er ubetingede ugyldighedsgrunde: Vedtagelse herom på en ordinær generalforsamling og oplysning i ledelsespåtegningen året før fravalgets virkning. Derimod er forsyndelser mod kravene om vedtægtsændring, anmeldelse af fravalget samt frameldelse af revisor ikke ubetingede ugyldighedsgrunde.

SMVRevision

Nedenfor gengives et citat fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.erst.dk, om fravalg af revision:

”Fravalg af revision kræver, at

 1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt,
  herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at
  betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.  

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter”.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at styrelsen efter praksis accepterer fravalget af revisor, uagtet at virksomheden ikke har anmeldt fravalget og ændret vedtægten. I helt særlige situationer vil det dog kunne forekomme, at styrelsen undtagelsesvist og ud fra en konkret vurdering ikke vil kunne anerkende fravalget ved sådanne mangler.

De andre formalia omkring fravalg skal imidlertid ubetinget være opfyldt, jf. ovenfor under nr. 1 og 3.

Erhvervsstyrelsen har således ikke skærpet praksis omkring fravalg af revision; men denne praksis skal naturligvis ikke føre til, at revisor ”ser igennem fingre” med formalia: De bør altid bringes på plads.

Styrelsen er hertil enig i, at det ikke i sig selv har ugyldighedsvirkning, at der under selskabsoplysninger er oplyst om revisor i en situation, hvor selskabet frivilligt vælger review, udvidet gennemgang eller assistance med opstilling og en godkendt revisors erklæring herom.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag