Nyheder på borgernes årsopgørelse 2013

Faglig nyhedBorgernes årsopgørelse 2013 byder på en del ændringer, som eksempelvis nye felter og et helt nyt design, der skal gøre det nemmere for borgeren at læse årsopgørelsen.

Skat

Nye regler der er trådt i kraft for indkomståret 2013 og behov for et mere overskueligt design medfører ændringer i den årsopgørelse, som borgerne får adgang til i det næste stykke tid.

Første og mest markante ændring bliver udseende på årsopgørelsen. Der bliver tale om en HTML-visning, der grafisk vil vise skatteyderen om der er tale om en overskydende skat (illustreret med grøn) eller en restskat (illustreret med rød).

 

Se flere eksempler på overskydende skat og restskat her:

Samtidigt bliver opbygningen mere forsimplet og overskuelig, men med mulighed for at borgerne kan klikke på de enkelte indkomster, fradrag mv. for at få en mere uddybende oplysninger, herunder hvem der har foretaget indberetningen. Se et eksempel på den nye opbygning her:

Herudover vil der være en del ændringer til de enkelte felter/rubrikker:

 • Det er kun gruppelivsforsikringer fra fagforeninger der medtages i rubrik 17. Øvrige gruppelivsforsikringer medtages i rubrik 347.
 • Rubrik 22 (felt 433): Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension, er udgået, da der ikke længere er fradragsret for indskud. Da feltet fortsat skal benyttes af personer med forskudt indkomstår, er det flyttet til et særskilt bilag ”Bilag til selvangivelsen 2013 vedrørende feltlåste felter)
 • Rubrikkerne 31 (felt 233) og 34 (felt 247) er fået præciseret rubrikteksterne.
 • Ny rubrik 347: Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.v., fratrukket i din løn, som anvendes, hvis du har fået fradrag i din løn for indbetalinger til pensionsordninger, hvor der ikke er fradrag. Dette kan eksempelvis være gruppelivsforsikringer, der ikke stammer fra fagforeninger.
 • Ny rubrik 348: Renteudgifter af offentlig gæld, som inddrives af SKAT.
 • Rubrik 44 (felt 485 - Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut, samt af pantebreve der ikke er i depot) har som følge af ny lovgivning fået et bilag, som skal udfyldes for at man kan få fradrag for udgiften. På bilaget skal der bl.a. anføres CPR/CVR-nr. på rentemodtageren, såfremt der er tale om gæld til private (eksempelvis familiemedlemmer).
 • Rubrik 56 (felt 411 - Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv.) har tillige fået et bilag, som fremkommer når man trykker på ”lommeregner-ikonet”. I dette særskilte vindue skal det oplyses, hvilken type bidrag, der er tale om (børnebidrag, ægtefællebidrag eller aftægtsydelse), det betalte beløb, CPR-nr. på modtageren og bidragsperioden mv. Det er en forudsætning for fradraget, at bilaget udfyldes.  

 

 • Fradrag for pc-ordninger under ligningsmæssige fradrag er udgået, da der ikke længere er fradragsret.
 • Ny rubrik 88, som skal bruges, hvis du ønsker, at en del af et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, men ikke hele tabet, skal modregnes i nettogevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
 • Reglerne om opgørelse af gevinst eller tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, er i visse tilfælde ændret. Se under rubrik 38.

Har man i løbet af indkomståret 2013 startet personlig drevet virksomhed, skal man inden d. 1. maj 2014 meddele SKAT herom, således at man kan overgå til den udvidede selvangivelse(S10)/den udvidede årsopgørelse (S15).

For alle andre borgere er der følgende tidsplan:

10. marts 2014 åbnes der for TastSelv Borger med en html-visning af årsopgørelsen (Det vil også være muligt at få en PDF-fil af årsopgørelsen)

28. marts 2014 bliver årsopgørelsen fastlåst og herefter vil der – såfremt der kommer ændringer fra tredjepart eller borgeren selv – udsendt en autoagter med en ny årsopgørelse.

4. april 2014 vil der ske udbetaling af evt. overskydende skat.

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197