Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået med Israel.

Faglig nyhedEn ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel trådte i kraft den 29. december 2011, da Israel som det sidste af de to lande tiltrådte overenskomsten.

Skat

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst finder anvendelse for indkomstår, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2012. Overenskomsten vil snarest blive bekendtgjort i Lovtidende C. 

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Israel kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås. 

Efter overenskomsten kan kildestaten ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet i en uafbrudt periode på mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er den anden kontraherende stat, denne stats centralbank eller en offentlig institution i den anden stat, eller modtageren er en pensionskasse. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udloddede udbytter med 10 pct. 

Renter kan beskattes i kildestaten med 5 pct., hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i den anden stat. Renter kan dog ikke beskattes i kildestaten, hvis modtageren er en pensionskasse eller den anden stat, dennes centralbank eller nogen offentlig institution i den anden stat. Kildestaten kan heller ikke beskatte renter af erhvervsobligationer. I stedet for 5 pct.-skatten kan modtageren vælge at blive beskattet efter reglerne for beskatning af erhvervsindkomst. 

Royalties kan kun beskattes i bopælsstaten. 

Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne. 

Efter den gældende overenskomst kan pensioner kun beskattes i bopælsstaten. Pensionister, som på datoen for undertegnelsen af overenskomsten, dvs. den 9. september 2009, var hjemmehørende i Israel, og som på dette tidspunkt modtog pension fra Danmark, ikke får deres forhold ændret. For nye pensionister vil der blive tale om beskatning i Danmark. 

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat med den skat, der er betalt i Israel. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den israelske indkomst.