SKAT finder fejl ved straksfradrag og afskrivninger på bygninger

Faglig nyhedEn landsdækkende undersøgelse foretaget af SKAT af virksomheders afskrivninger og straksfradrag på bygninger viser, at det er sammen fejl, som typisk går igen.

Skat

SKAT har foretaget en gennemgang af virksomheders straksfradrag og afskrivninger på bygninger. Gennemgangen viste, at der er en del fejl som skyldes misforståelse af reglerne eller fejlfortolkning af reglerne.

SKAT fandt tre typer af fejl:

 • Manglende fordeling af anskaffelsessum på de enkelte bygninger
 • fejl i beregninger, 
 • og de bilag, der ligger til grund for fradrag er mangelfulde og fortæller ikke, hvilken bygning arbejdet er udført på.

Fordeling af købesum ved køb af ejendom
Der skal afskrives særskilt på hver enkelt bygning, der bruges erhvervsmæssigt. Der er krav om, at køber og sælger ved overdragelse af flere aktiver, omfattet af afskrivningsloven eller ved overdragelse af en afskrivningsberettiget ejendom med flere bygninger fordeler overdragelsessummen på de overdragne aktiver, herunder på hver enkelt bygning, jf. afskrivningslovens § 45, stk. 2. For driftsmidler og skibe foretages fordelingen under ét og for øvrige aktiver på hvert enkelt aktiv.

SKAT foreslår derfor, at man er særlig opmærksom på, om der er tale om én eller flere bygninger i forbindelse med både oprindelig køb og senere til-/ombygninger og nybygninger.

Bilagene skal klart vise, hvad der er lavet og hvor
SKATs gennemgang af afskrivninger og straksfradrag har vist, at bilag vedrørende bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedringer i en del tilfælde ikke klart viser, hvad der er lavet og på hvilken bygning.

Efter SKATs opfattelse skal bilag klart vise, hvad der er lavet og hvor. Bilag skal bruges til at fordele udgifterne på de relevante bygninger. Kan det ikke lade sig gøre, kan det være et problem i forbindelse med afskrivningslovens regler. Det kan også være et problem, når der er en blandet anvendelse af bygninger, fx med både momspligtig og momsfri aktivitet eller både erhvervsmæssig og privat anvendelse.

Straksfradrag på om- og tilbygninger
Udgifter til ombygning og forbedring af bygninger kan straksfradrages, når udgiften til ombygning, forbedring og vedligeholdelse er op til fem procent af afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgifterne vedrører, jf. afskrivningslovens § 18. Her er der også fundet flere fejl på området. Fejlene fordeler sig i fire grupper:

 • Veje og p-pladser
 • Reelt nye bygninger
 • Fradrag er forkert beregnet
 • Modregning af udgifter til vedligeholdelse

Veje og p-pladser
SKAT har i en del sager konstateret, at udgifter til asfaltering eller betonbelægning af pladser mellem driftsbygninger er fratrukket som straksfradrag, hvilket ikke er en korrekt behandling. 

Udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger og installationer kan fradrages straks. Men afskrivningsloven indeholder ikke hjemmel til straksfradrag på udgifter til ombygning eller forbedring af accessoriske anlæg, det vil sige udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn eller lignende.

Udgifter til ombygning eller forbedring af veje og p-pladser mv. kan afskrives som accessoriske til driftsbygninger, men kan ikke straksfradrages. Heller ikke selv om de tjener til driften af bygningerne på ejendommen. Det gælder uanset virksomhedsbranche.

Reelt nye bygninger
Udgifter til tilbygninger kan give ret til straksfradrag, når tilbygningen udgør en naturlig del af den eksisterende bygning, og der skal være tale om til- eller ombygning, ikke en selvstændig ny bygning.

I et konkret eksempel kunne en svinestald ikke efter SKAT vurdering anses for en tilbygning efter reglerne i afskrivningslovens § 18. Der blev lagt vægt på, at den eksisterende svinestald var på 690 m2, mens tilbygningen til svinestalden var på 1.823 m2. Udvidelsen tredoblede således staldarealet, mens produktionen af smågrise næsten blev fordoblet fra 3.129 stk. til 6.180 stk. Da de to bygninger samtidig var forskellige mht. bredde og ikke var naturligt sammenhængende, men derimod forbundet af en mellembygning indeholdende kontor-/badefaciliteter og løbegang, kunne tilbygningen ikke betragtes som en naturlig del af den eksisterende bygning. Endelig kunne de to bygninger fungere selvstændigt i forhold til hinanden.

Tilbygningen kan være så væsentlig, at der i stedet er tale om en ny selvstændig bygning, der kan fungere selvstændigt. Udgiften til sådanne nye bygninger kan kun afskrives (og ikke straksfradrages).

Fradrag beregnet forkert
Det maksimale straksfradrag beregnes af afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgifterne vedrører. Det er afskrivningsgrundlaget fra året før, der bruges ved beregningen.

SKAT har konstateret, at der ofte beregnes straksfradrag af et bygningskompleks, som ikke er sammenhængende. Dermed bliver grundlaget for beregning af straksfradraget typisk for højt, og dermed også straksfradraget.

Tidligere blev sammenhængende bygninger, der var forbundet ved mellemgange eller lignende eller såkaldte ”afskrivningsbroer” anset for en bygning. Fra indkomståret 1999, hvor den ”nye” afskrivningslov fik virkning anses bygninger, der er forbundet med mellemgange eller lignende, for at være flere bygninger. Derfor skal afskrivningsgrundlaget og de foretagne afskrivninger fordeles mellem bygningerne.

Modregning af udgifter til vedligeholdelse
Straksfradraget skal reduceres med årets vedligeholdelsesudgifter på samme bygning, som straksfradraget vedrører.

SKAT oplever her, at disse udgifter ikke er opgjorte eller er vanskelige at opgøre, fordi de ikke er bogført på de enkelte bygninger eller enkelte installationer. Eller at bilag ikke fortæller, hvilket arbejde, der er udført og på hvilken bygning.

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197