Genoptagelser ved fejl i Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill

Faglig nyhedSKAT har udsendt et styresignal om genoptagelser, som følge af en fejl i et cirkulære om værdiansættelsen af goodwill. Styresignalet beskriver hvilke fejl, der var sket under omskrivning og offentliggørelse.

Skat

Ved en teknisk omskrivning i april 2006 af TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000 vedrørende Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter skete der en fejl, som resulterede i fem udeladelser fra Ligningsrådets vejledende anvisning. De fem omhandlende sætninger fremgik derfor ikke på skat.dk. Den korrekte tekst fremgik dog af retsinformation.dk og i den juridiske vejledning.

De fem steder med manglende tekst omhandlede:

  • Pkt. 3.3 om vægtet resultat/indkomsten
  • Pkt. 3.4 om korrektion for udviklingstendensen
  • Pkt. 3.5. om driftsherreløn
  • Pkt. 6, eksempel 1
  • Pkt. 6, eksempel 2

Genoptagelse

Skattepligtige, der har anvendt det fejlbehæftede cirkulære, kan med henblik på en anden værdiansættelse af goodwill anmode om ordinær- eller ekstraordinær genoptagelse efter hhv. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, stk. 5, stk. 8 og § 27, stk. 1, nr. 8.

Styresignalet beskriver endvidere, hvad der gælder for både personer og selskaber ved hhv. ordinær- og ekstraordinær genoptagelse.

Anmodning om genoptagelse

Anmoder man op genoptagelse skal følgende fem betingelser være opfyldt:

  • Værdiansættelsen af goodwill skal være foretaget efter det fejlbehæftede cirkulære
  • Den forkerte værdiansættelse skal skyldes en eller flere af de nævnte fem udeladelser
  • Den omhandlede goodwill skal være overdraget den 19. april 2006 eller senere
  • Overdragelsen af goodwill skal have fundet sted mellem interesseforbundne parter
  • Detaljeret opgørelse af den tidligere og af den nye værdiansættelse af goodwill efter det genoptrykte cirkulære skal vedlægges anmodningen sammen med identifikation af de deltagende interesseforbundne parter

Ved anmodning om genoptagelse skal de i overdragelsen deltagende interesseforbundne parter alle anmode om genoptagelse med oplysning om, hvorledes vederlæggelsen af en ændret værdiansættelse vil finde sted.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT, enten elektronisk via SKAT.dk eller pr. post til SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. og/eller CPR-nr., ligesom der i nødvendigt omfang skal være vedlagt dokumentation for de ovenfor anførte betingelser.

 

FSR - danske revisorer havde i høringssvar til styresignalet ingen bemærkninger.

Læs hele styresignalet her