Høring af udkast til styresignal om genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 17. februar 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring af udkast til styresignal om genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen, H015-16.

Skat

FSR – danske revisorer bemærker med tilfredshed, at SKAT erkender, at der ikke er hjemmel til fiktiv beskatning af sikkerhedsstillelser i medfør af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 og dermed som direkte konsekvens af Skatterådets afgørelse SKM2015.745.SR udsender nævnte udkast til styresignal for genoptagelse af sager, hvor beskatning af sikkerhedsstillelser er sket i henhold til den underkendte hjemmel.

FSR er i den forbindelse enig i, at der sker beskatning af sikkerhedsstillelser, som en almindelig hævning efter virksomhedsskattelovens § 5, men anbefaler i samme, at SKAT foranlediger at skatteministeriet lader sikkerhedsstillelser omfattes af tvangshævninger i virksomhedsskattelovens § 4.

Det foreslås desuden, at der ved ophævelse af en sikkerhedsstillelse kan ske tilbageførsel af en eventuel negativ indskudskonto i samme omfang, som indskudskontoen blev nedbragt med sikkerhedsstillelsen.

 

FSR anmoder om, at det i styresignalet præciseres, at det er det mindste beløb af sikkerhedsstillelsen og gælden, der anses for at være hævet efter virksomhedsskattelovens § 5.

 

Genoptagelse

FSR bemærker, at virkningstidspunktet bør være den 9. september 2014, såfremt der sker genfremsættelse af lovforslag der tidligere har været i høring (FSRs høringssvar, H261-15), idet der således ses bort fra nye sikkerhedsstillelser opstået i perioden 11. juni til 8. september 2014.

Ydermere bemærkes det, at SKAT hverken forholder sig til, om der skal være adgang til ekstraordinært omvalg af brug af virksomhedsordningen for de personer, der f.eks. er trådt ud af ordningen i 2013, og trådt ind igen i 2014 eller til de skatteydere, som positivt har fravalgt virksomhedsordningen i 2014 på grund af fiktiv beskatning af sikkerhedsstillelser. FSR vurderer, at der bør gives tilladelse til, at disse skatteydere kan opnå adgang til genoptagelse inden for en given frist.

 

Den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser

Slutteligt påpeger FSR, at hverken tidligere regler eller omtalte styresignal forholder sig til den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen. FSR anmoder SKAT om at klarlægge, hvorvidt en hævning, der anvendt til nedbringelse af sikkerhedsstillelsen, på ny skal beskattes, hvis der allerede er sket beskatning af sikkerhedsstillelsen, eller om nedbringelsen af sikkerhedsstillelsen kan betragtes som et indskud i virksomhedsordningen, når denne tidligere har udløst en hævning.

 

Læs høringssvaret her.