Høring af forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsområde

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 7. marts 2016 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med høring af forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsområde, COM(2016), H035-16.

Skat

FSR – danske revisorer støtter op om, at det kan være både nødvendigt og formålstjenligt med skatteregler, der sikrer, at virksomheder i skattemæssigt henseende kan handle på lige vilkår. Samtidig finder FSR det fornuftigt, at direktivet forsøger at koordinere implementeringen af værnsreglerne fra BEPS m.v. inden for EU. FSR påpeger dog vigtigheden i, at reglerne ikke i unødig grad påvirker virksomhederne i negativ retning ved for eksempel øgede administrative byrder. Det er FSRs opfattelse, at reglerne i direktivforslaget er meget vidtgående, hvorfor der opfordres til, at der i forbindelse med en implementering af direktivet foretages en grundig vurdering af, i hvilket omfang eksisterende værnsregler kan ”saneres”, forenkles eller ophæves.

 

Generel anti-misbrugsregel 

Ifølge FSR giver en generel omgåelsesklausul store retssikkerhedsmæssige bekymringer, idet en sådan vil skabe usikkerhed om, hvorvidt der kan støttes ret på ordlyden af lovgivningen. FSR begrunder dette med, at omgåelsesklausulen vil kunne bringes i anvendelse i alle tilfælde, hvor transaktionerne vurderes til ikke at være reelle. Det er derfor FSRs opfattelse, at omgåelsesklausulen vil medføre en væsentlig forøgelse af antallet af skattesager og dermed på længere sigt vil medføre en væsentlig ændring af grundlæggende danske retsprincipper på skatteområdet.

FSR anbefaler derfor, at anvendelsesområdet for omgåelsesklausulen begrænses mest muligt.

 

Regel om begrænsning af rentebetalinger 

Det er FSRs opfattelse, at reglen i mange tilfælde vil medføre en væsentlig reduktion af selskabernes mulighed for at fradrage renteudgifter, hvilket kan være til skade for fremtidige investeringer. Ligeledes peger FSR på, at en nedsættelse af bundgrænsen til 1 mio. EUR vil være et stort tilbageskridt i forhold til gældende dansk lovgivning og vil medføre, at et betydeligt antal selskaber og koncerner fremover vil blive omfattet af rentefradragsbegrænsningen. For at hindre dette foreslår FSR, at direktivets bundgrænse hæves.

 

Exitbeskatning

FSR stiller sig positivt over for, at der indføres regler mellem medlemslandene om fastsættelse af en indgangsværdi i det land, der flyttes til, svarende til den beskatningspligtige handelsværdi, der er grundlag for exitbeskatningen i det land, der flyttes fra. FSR påpeger dog, at det er en forudsætning, at indgangsværdien får fuld skattemæssig værdi i det land, der flyttes til.

 

Læs hele høringssvaret her.