Høring af udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 8. april 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring af udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1, H080-16.

Skat

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for den retsopfattelse, som fremgår af styresignalet. FSR mener derfor, at udkastet er i strid med loven, hvorfor ændringen burde ske vedlovændring af kursgevinstlovens § 14, stk. 1.

Det er ifølge FSR kritisabelt, at man forsøger at lukke et hul i skattelovgivningen administrativt gennem ”kreativ fortolkning”. FSR henviser i den forbindelse til såvel det hjemmelsmæssige problem, men også de afledte konsekvenser som en sådan fortolkning vil kunne få i andre situationer. Ifølge FSR skal der derfor en lovændring til.

Endvidere er det FSRs opfattelse, at der med styresignalet og de fem skatterådsafgørelser, som der i styresignalet henvises til, er tale om ændring af regelgrundlaget i strid med lovens ordlyd og lovbemærkningerne, idet der er tale om en fastsat retstilstand ved lov. Af denne grund kan retstilstanden ikke ændres administrativt i strid med lovens ordlyd, påpeger FSR.


Fradragstidspunkt

FSR nærer betænkelighed ved styresignalets udmelding om fradragstidspunktet, som ifølge FSR ikke er i overensstemmelse med det praksisskabte tabsfradragstidspunkt. FSR bemærker, at udmeldingen synes at være ”skøn under regel”, og i strid med den domsstolsskabte praksis og skønsudøvelse, der skal foretages i forbindelse med vurderingen af, hvornår fradrag for tab på fordring kan ske.

Ydermere finder FSR den skærpede praksis i styresignalet for uproportional, bl.a. fordi SKAT nævner, at insolvenserklæringer ikke i sig selv er nok til at påvise et tab, hvilket ifølge FSR civilretligt netop er et udtryk for tab.

 

Læs høringssvaret her.

Læs styresignalet her.