Høring af udkast til lov om ændring af elafgiftsloven, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

HøringssvarFSR har den 5. august 2016 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med høring af udkast til lovforslag om ændring af elafgiftsloven, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven, H200-16.

Skat

Ændring af bilaget til elafgiftsloven

Forslaget lægger op til at lempe elafgiften for forlystelser mv. At visse erhverv får mulighed for godtgørelse af elafgift vil have store konsekvenser for de erhverv, som nu og fremadrettet omfattes af bilaget, idet disse erhverv ikke kan få godtgjorte afgift på elektricitet. Konsekvenserne synes at være i strid med formålet med lovændringen.

FSR bemærker, at bilag 1 til elafgiftsloven kan ophæves i sin helhed henset til såvel bilagets udformning og fortolkningsproblemer som de administrative ulemper. En sådan ophævelse vil endvidere være i overensstemmelse med regerings målsætninger om regelforenkling.

 

Ændring af fusionsskatteloven

Høringsudkastet indeholder en væsentlig forringelse af mulighederne for spaltning uden tilladelse, da forslaget rammer langt bredere en formålet tilsigter. Lovforslaget vil medføre betydelige administrative og fordyrende omkostninger for erhvervslivet. Lovforslaget er i strid med regeringens arbejde for enklere regler, og FSR henstiller derfor til, at forslaget genovervejes og justeres, så det er i bedre overensstemmelse med formålet.

 

Ændring af selskabsskatteloven

FSR hilser første del af ændringsforslaget velkomment, idet det præciseres, at der uændret er skattemæssig fradragsret for henlæggelser til særlige bonushensættelser, også selv om de pågældende hensættelser regnskabsmæssigt fra og med 1. januar 2016 måtte henføres til overskudskapitalen.

Det er FSR’s opfattelse, at forslagets anden del betyder, at sambeskatningsindkomsten ændres retroaktivt, når den overdragne virksomhed efterfølgende går konkurs. FSR forudser, at den foreslåede tilføjelse kan blive svær at administrere i praksis, idet den skattemæssige behandling af et eventuelt over- eller underskud fremover vil afhænge af selskabets videre udvikling i den resterende del af indkomståret, som sælger ikke nødvendigvis har indflydelse på.

FSR anser forslaget for meget vidtrækkende og foreslår, at forslaget begrænses til at omfatte omgåelseslignende situationer.

 

Læs høringssvaret her.