Høring om forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 9. marts 2018 afgivet bemærkninger i forbindelse med høring om forenkling regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.

Skat

FSR – danske revisorer bemærker generelt, at FSR ser med stor skepsis på flere elementer i det fremsendte udkast til lovforslag, og der er efter FSRs opfattelse store retssikkerhedsmæssige betænkeligheder på flere punkter. Det fremsendte udkast til lovforslag synes umiddelbart at være et forsøg på at imødegåfejl og mangler i et nyt inddrivelsessystem, som efter en grundig forberedelse og test af systemet burde kunne håndtere de pågældende forhold uden unødige usikkerheder. 
 
Efter FSRs opfattelse bør hovedreglen være, at det er statens IT-systemer, der tilpasses til lovgivningen og ikke omvendt, da den eksisterende lovgivning er vedtaget på baggrund af en bred række hensyn, herunder retssikkerhedsmæssige, som ikke bør tilsidesættes for at imødekomme vanskeligheder ved at implementere IT-systemer.
 
Særligt den såkaldte "foreløbige forældelsesafbrydelse", som vel rettelig burde betegnes som "forlængelse af forældelsesfristen efter fordringshaverens valg" synes helt unødig og er begrundet med forhold, som det må kunne forventes, at et normalt funktionsdygtigt og gennemprøvet inddrivelsessystem skulle kunne håndtere.
 
Konsekvensen af indførelsen af de foreslåede bestemmelser om forældelse er derfor, at risikoen for fremtidige fejl i forbindelse med et nyt inddrivelsessystem væltes over på borgerne. Den forenkling, der i lovudkastets overskrift refereres til, synes alene at være til gavn for offentlige myndigheder på bekostning af retssikkerheden for borgere og virksomheder. 
 
Det er FSR -danske revisorers anbefaling, at Skatteministeriet og Regeringen ikke tilsidesætter lovgivningsmæssige og retssikkerhedsmæssige hensyn ved implementering af IT-systemer.

Læs høringssvaret her