Høring vedr. udkast til styresignal om transaktioner i nær tilknytning til undervisning

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 5. marts 2018 givet bemærkninger til SKATs udkast til styresignal - praksisændring - genoptagelse - momsfritagelse - transaktioner i nær tilknytning til undervisning

Skat

Det er FSR – Danske Revisorer opfattelse, at såfremt styresignalet udsendes som foreslået, vil styresignalet være svært anvendeligt i praksis. Styresignalet kunne med fordel indeholde en overordnet tilkendegivelse og argumentation for, hvornår SKAT anser en transaktion for at være i nær tilknytning til undervisning og dermed omfattet af fritagelsen, herunder hvad der skal til for at leverancen er uomgængeligt nødvendig for udførelsen af undervisningsydelsen. 
 
Der opremses eksempler på hvilke elevproducerede vare- og ydelsessalg, der er omfattet af henholdsvis momspligten og momsfritagelsen som undervisningsydelse. Under styresignalets punkt 6 findes i alt fire betingelser som skal opfyldes for at elevproducerede varer/ydelser kan ske uden moms. De to sidste betingelser har følgende indhold: leveringen af varerne og ydelserne ikke hovedsageligt tager sigte på at give undervisningsinstitutionen yderligere indtægter leveringen af varerne og ydelserne ikke sker i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder.
 
Dette kan efter FSR – Danske Revisorers opfattelse sammenfattes til at salget ikke må fremkalde konkurrencefordrejning. 
 
Det fremføres i den forbindelse bl.a., at salgspriserne ikke må overstige fremstillingsprisen

SKAT har dog i relation til ”konkurrencefordrejning” i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, Juridisk Vejledning 2018-1, afsnit D.A.5.21.2, punkt 4, tilkendegivet:
 
”Hvis foreningens salgspriser svarer til markedsværdien eller den vejledende udsalgspris, vil momsfritagelsen normalt ikke kunne medføre konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.”
 
Der synes således ikke umiddelbart at være samme konklusion i forståelsen af prisfastsættelsen ved ”konkurrencefordrejning” afhængig af om det momsfrie varesalg sker efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 og momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. 
 
Punktet bør derfor tydeliggøres.

Læs høringssvaret her