Høring om ændring af lov om afgift af elektricitet

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 21. marts 2018 givet bemærkninger til forslaget til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (nedsættelse af elvarmeafgift)

Skat

Justering af elvarmeafgiften får direkte indvirkning på den godtgørelsesmulighed, som momsregistrerede virksomheder har ift. elforbrug til el-radiatorer, elvandvarmere, varmepumper, komfortkøling mv., jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, pkt. 7.
 
FSR - danske revisorer foreslår, at formuleringen i elafgiftslovens § 11, stk. 3, pkt. 7 justeres, sådan at der henvises direkte til den gældende elvarmeafgift i elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt. 
 
Det er FSR – Danske Revisorers opfattelse, at bestemmelsen herefter skal forstås sådan, at momsregistrerede virksomheder kan opnå fuld elafgiftsgodtgørelse nedsat med elvarmeafgiften efter elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt. af elforbrug til de i bestemmelsen nævnte el-apparater. Derved bliver resultatet med den nuværende formulering og den nye formulering den samme – at momsregistrerede virksomheders afgiftsbelastning på el-radiatorer, elvandvarmere, varmepumper, komfortkøling mv. svarer til den gældende elvarmeafgift.
 
Da der er tale om en ny formuleringsmåde i elafgiftsloven, og henset til at de gældende afgiftssatser fremgår ét sted, kan dette give anledning til udfordringer ift. erhvervslivets forståelse af bestemmelsen.

FSR – Danske Revisorer opfordrer derfor til, at bestemmelsen uddybes i SKAT's juridiske vejledning, så denne indeholder et skema med såvel de gældende afgiftssatser som de afledte godtgørelsessatser.

Læs høringssvaret her