Høring om forslag til direktiver vedr. fællesskattesystem på indtægter fra levering af digtale ydelser og selskabsbeskatning

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 3. maj 2018 afgivet bemærkninger til forslaget til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester KOM(2018)148, og Rådets direktiv om regler vedr. selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse, KOM(2018)147.

Skat

FSR – danske revisorer er generelt meget skeptiske over indførelse af nye former for skatter på digitale ydelser som ”substitution” for selskabsbeskatning, uanset om dette sker i form af ensidige foranstaltninger i de enkelte medlemslande, eller i form af et direktiv.

FSR - danske revisorer er naturligvis opmærksomme på de udfordringer, som den digitale økonomi indebærer i forhold til det traditionelle selskabsskattesystem, og det politiske pres dette medfører for medlemsstaterne. Det problematiske ved indførelse af nye beskatningsformer, der ikke er en del af det eksisterende internationale selskabsskattesystem er imidlertid, at sådanne særskatter netop ikke er en del af det eksisterende internationale system, herunder værn mod dobbeltbeskatning og mulighed for konfliktløsning, i form af fx dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

FSR - danske revisorer er imidlertid også opmærksomme på, at en række medlemslande allerede har indført eller har besluttet at indføre forskellige former for ensidige foranstaltninger til beskatning af digitale ydelser. Den værst tænkelige situation er efter vores opfattelse, at det ender med, at der opstår et helt ukoordineret og uoverskueligt ”spindelvæv” af ensidige foranstaltninger til beskatning af digitale ydelser. Dette vil dels gøre det meget vanskeligt for digitale virksomheder at agere på det globale marked, og dels indebære en betydelig risiko for dobbeltbeskatning af digitale ydelser, uden nogen mulighed for lempelse eller løsning af sådan dobbeltbeskatning. 
 
På denne baggrund kan der være fornuft i at indføre et fælles, direktivbaseret beskatningssystem.
 
Det er imidlertid helt afgørende, at et fælles, direktivbaseret system er (i) så enkelt og overskueligt som muligt, (ii) ikke medfører unødige administrative byrder for de berørte virksomheder og skattemyndigheder, (iii) indeholder mulighed for effektiv løsning af dobbeltbeskatningssituationer vedrørende de af et sådant direktiv omfattede ”digitale skatter”, og (iv) indeholder mulighed for fuld modregning af sådanne digitale skatter i et selskabs almindelige selskabsskat.

Læs høringssvaret her