Høring vedrørende styresignal om fusionsdato ved grænseoverskridende fusion

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 1. juni 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om fusionsdato ved grænseoverskridende fusion.

FSR - danske revisorer har gennemgået udkastet til styresignal om fusionsdato ved grænseoverskridende fusion og har en række bemærkninger til dette. 

FSR har blandt andet bemærket, at det er angivet under pkt. ”5. Genoptagelse”, at Østre Landsrets dom har betydning for danske selskaber, som ophører ved grænseoverskridende fusion med et koncernforbundet selskab. FSR har stillet spørgsmålstegn ved, om det ikke bør tilføjes, at det er danske selskaber, der har indgået i sambeskatning efter danske regler, som genoptagelsescirkulæret har af betydning for. Det fremsatte lovforslag L 207 omhandler også tilfælde, hvor der kun findes ét selskab i Danmark, dvs. tilfælde hvor der ikke har været dansk sambeskatning. Da SKATs underkendte praksis har været baseret på, at udtræden af sambeskatning sidestilles med koncernophør, antager FSR, at genoptagelse ikke er aktuel i forhold til situationer, hvor et ikke-sambeskattet dansk selskab er ophørt ved fusion med et udenlandsk selskab. FSR har bedt SKAT bekræfte, at SKATs tilsidesatte praksis ikke har haft konsekvenser for ikke-sambeskattede fusionerende selskaber. Hvis det ikke kan bekræftes (således at der altså eventuelt kan være tilfælde, hvor et ikke-sambeskattet dansk selskab er ophørt ved en fusion med et udenlandsk modtagende selskab, og hvor SKAT har anset, at fusionen først har virkning på vedtagelsesdagen og derfor krævet udarbejdelse af delperiodeopgørelse), bør styresignalet efter FSRs opfattelse udbygges, så også denne situation berettiger til genoptagelse.

Derudover har FSR bemærket, at det er anført i pkt. 4, sidste afsnit, at salgssummen for de aktiver og passiver, som forlader dansk beskatning, skal ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. 7. Det fremgår ikke, hvad der i denne sammenhæng skal forstås ved ”fraflytningstidspunktet”. Efter FSR’s opfattelse må ”fraflytningstidspunktet” i SEL § 5, stk. 7, være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor en fusion mv. får skattemæssig virkning. Tillægges fusionen således skattemæssig virkning per den selskabsretlige/regnskabsmæssige fusionsdato, må aktiver og passiver anses for afstået til værdien per denne dag. 

Læs FSRs øvrige bemærkninger i hørringssvaret her

Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838