Høring om styresignal om overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser

HøringssvarDen 6. juli 2018 kom FSR - danske revisorer med bemærkninger til udkast til styresignal om overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser

Skat

Dette styresignal er sammen med 3 øvrige styresignaler om overskudsvarme en del af SKATs ændring/præcisering af reglerne for beskatning af overskudsvarme. 
 
FSR hilser generelt styringssignalerne velkomne, idet der således afklares en række usikkerheder forbundet med spørgsmålet om beskatning af overskudsvarme.  
 
FSR har følgende specifikke bemærkninger til udkastet om overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser.
 
Det fremgår at SKAT bygger styresignalet på to bindende svar fra Skatterådet, SKM2016.7.SR og SKM2017.585.SR, der ændrer praksis om overskudsvarmeafgift i forbindelse med processer, som skyldes miljømæssige krav til en virksomheds vareproduktion.
 
Det er korrekt, at præmisserne i de bindende svar fører frem til en vurdering af, om der skal betales overskudsvarmeafgift eller ej. Det er dog vores vurdering at de nævnte bindende svar nærmere definerer begrebet proces fremfor at definere, hvornår der skal betales overskudsvarmeafgift. De bindende svar er primært baseret på en vurdering af om der faktuelt sker genanvendelse efter at energien har været anvendt til et godtgørelsesberettiget procesformål.
 
Styresignalet bidrager dermed også reelt til definitionen af begreberne proces og rumvarme.

Det er FSRs opfattelse, at dette med fordel – også af retssikkerhedsmæssige hensyn - kan fremhæves i teksten.

Læs høringssvaret her