Høring vedrørende styresignal om forvaltning af investeringsforeninger

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 13. august 2018 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om forvaltning af investeringsforeninger og begrebet forvaltning i momsmæssig forstand.

SKATs fortolkning af forvaltningsbegrebet er efter FSRs opfattelse for restriktiv i forhold til EU-Domstolens praksis, herunder bl.a. i lyset af formålet med momsfritagelsen, som EU-Domstolen lægger stor betydning. 
 
Eksempelvis er SKATs fortolkning omkring it-systemer (i afsnit 4.2.2.1) for restriktiv, hvorefter - ifølge SKAT - selv systemer, som er specialdesignet til en investeringsforening, og som kan varetage forskellige funktionaliteter, herunder beregne og placere beløb på konti, ikke udgør forvaltning i momsfritagelsens forstand.  
 
Ifølge EU-domstolen er sådanne ydelser væsentlige og specifikke for forvaltningen. Det bemærkes, at måden hvorpå ydelser leveres ifølge EUDomstolen ikke kan tillægges betydning. Det er således uden betydning for momsfritagelsen, om en funktion varetages manuelt eller helt eller delvist er automatiseret/digitaliseret. 
 
I relation til formueforvaltning anfører SKAT (i afsnit 4.2.1.1), at ”tilrådighedsstillelse af markedsdata i tilfælde, hvor der er tale om bearbejdede data, der indeholder analyser eller anbefalinger, der kan tjene som beslutningsgrundlag i forbindelse med beslutning om placering af midler” udgør forvaltning. 
 
Efter FSRs opfattelse udgør tilrådighedsstillelse af markedsdata, der består af fx benchmark eller sammenstillede data, og som indgår i beslutningsgrundlaget i forbindelse med beslutning om placering af midler forvaltning. FSR har anmodet SKAT om at præcisere, at dette også er SKATs opfattelse.

Læs høringssvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838