Høring vedrørende styresignal om forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling af moms

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 13. august 2018 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal med en foreslået forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling af moms som følge af ATP PensionService-sagen

FSR - danske revisorer ser generelt meget positivt på SKATs ambition om, i lyset af den manglende tilbagebetalingslov, at finde en smidig model for behandling af de mange krav om tilbagebetaling af moms fra såvel leverandør som aftager. Det er FSRs opfattelse, at såvel leverandør som aftager er interesseret i en administrativ enkel løsning for behandling af krav på tilbagebetaling af den med urette opkrævede moms, så længe en sådan løsning ikke fratager eller forringer virksomhedernes krav på tilbagebetaling. 
 
Som FSR forstår SKATs udkast til styresignal, tilbyder SKAT efter de almindelige civilretlige regler, at aftageren tilbagesøger den moms, som vedkommende har båret som følge af den fejlagtige danske praksis, mod at leverandøren afstår fra at gøre et skattekrav på tilbagebetaling af den fejlagtigt opkrævede moms gældende.

FSR kommer ikke til at anbefale anvendelse af den foreslåede forenklede model for behandling af krav om tilbagebetaling, idet en sådan model stiller virksomhederne i en væsentligt dårligere retsstilling, end de i henhold til skattelovgivningen og principperne i Sauer-Danfoss sagen er berettiget til.

Det synes i den sammenhæng ikke foreneligt med EU -Domstolens udtalelser i Sauer-Danfoss sagen at forskelsbehandle de afgiftspligtige alene baseret på, hvilken procedure for tilbagebetaling af afgiften, som SKAT tillader. Uanset proceduren for tilbagebetaling, er det tale om tilbagebetaling af et skattekrav, og dette skal behandles efter reglerne for tilbagebetaling af et sådan, uanset hvem der formelt opgør kravet.

Læs hørringsvaret her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838