Høring af direktivforslag, forordningsforslag og afgørelsesforslag om punktafgifter

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 24. august 2018 afgivet bemærkninger til direktivforslag KOM (2018) 346, forordningsforslag KOM (2018) 349 og afgørelsesforslag KOM (2018) 341.

Skat

FSR - danske revisorer er kommet med bemærkninger til direktivforslaget KOM (2018) 346 om ordningen for punktafgifter og afgørelsesforslaget KOM (2018) 341 om digitalisering. FSR havde ingen bemærkninger til forordningsforslaget KOM (2018) 349 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet.

FSR - danske revisorer mener, at direktivforslaget KOM (2018) 346  indeholder en række forenklinger og muligheder for administrative lettelser, som vil være til gavn for en lang række virksomheder. Særligt skal fremhæves bestemmelserne om nye elektroniske procedurer og større grad af fleksibilitet i forbindelse med punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug. Samme regler vil også støtte principperne om varernes bevægelighed inden for EU. FSR hilser derfor disse forslag velkomne.

Med afgørelsesforslaget KOM (2018) 341 ønskes der en udvidelse af det nuværende EMCS-system, der fremadrettet skal anvendes til registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelse inden for EU, når varen er afgiftsberigtiget.  Overordnet er det FSRs opfattelse, at der er andre områder inden for det harmoniserede vareområde, hvor det i højere grad ville give en effekt at skabe et bedre kontrolgrundlag end på vareforsendelser i EU, hvor afgiften er erlagt i et andet EU-land. Det er dog FSRs opfattelse, at de ønskede tiltag vil imødekomme kontrolønsket bag forslaget.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger i høringssvaret her.