Høring vedr. styresignal om momsfritagelse vedr. skibe

HøringssvarDen 27. august 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til udkastet til styresignal om momsfritagelse vedrørende skibe og disses faste udstyr.

Skat

FSR - danske revisorer er enig i den af SKAT foreslåede ændring af praksis for levering af varer og ydelser til skibe, dog med den bemærkning, at FSR opfordrer SKAT til at genoverveje den generelle undtagelse af brændstof fra praksisændringen. FSR finder den generelle undtagelse ubegrundet.

Indledningsvis bemærkes, at den i styresignalet nævnte afgørelse fra Skatterådet slår fast, at leverancer til skibe generelt er omfattet af A Oy Dommen, når betingelserne i øvrigt er opfyldt, dvs:

  • at det er muligt med sikkerhed, at fastslå formålet med leveringen af varen/ydelsen, fordi dette er aftalt
  • at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning, for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, og 
  • at leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen/ydelsen.

For så vidt angår brændstof til skibe, konstaterer SKAT i udkastet til styresignalet, at der er behov for en særlig kontrolordning for at sikre, at brændstoffet faktisk anvendes til skibe. SKAT begrunder ikke dette nærmere, men skriver, at: ”Den endelige anvendelse kan først konstateres ved påfyldning af brændstoffet i et konkret skibs tanke”
 
Det er FSRs opfattelse, at når der foreligger eksempelvis en kaptajnserklæring på påfyldning af brændstof i et konkret skibs tank, så er den endelige anvendelse af brændstoffet dokumenteret. I det omfang andre leverandører i transaktionskæden end det sidste omsætningsled - fx via en kopi af kaptajnserklæringen - kan dokumentere anvendelsen af brændstoffet, bør der, som for andre varer, være mulighed for at momsfritage leverancerne i tidligere led. Det bemærkes i denne forbindelse, at brændstof til skibe ofte omsættes i flere led i forbindelse med påfyldning i det konkrete skibs brændstoftanke. 

Læs hørringssvaret her