Høring af forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste - Moms

Skat

Det er FSR - danske revisorers opfattelse, at de omhandlede forslag kan have den tilsigtede effekt, nemlig at gøre det muligt at identificere udenlandske leverandører, der hidtil har leveret varer og ydelser til personer i medlemsstaterne uden at momsbelægge disse leverancer. Momssvig skaber i dag en uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning i forhold til leverandører etableret i medlemsstaterne, og en begrænsning af denne ulige konkurrence er efter FSRs opfattelse positivt. 
 
FSR - danske revisorer bemærker, at forslagene medfører en administrativ byrde for danske betalingstjenesteudbydere, der skal registrere visse nærmere definerede grænseoverskridende betalingstransaktioner, idet det dog også bemærkes, at det fremgår, at den administrative byrde forsøges begrænset mest muligt bl.a. ved et fælles elektronisk format til indsamling af disse registre, ligesom der forslås en opbevaringsperiode på højst 2 år. Skatteministeriet opfordres til, at der ved den nationale implementering af direktivet gennemføres en tidlig inddragelse af aktører, for at sikre en hensigtsmæssig tidshorisont til at implementere ændringer hos betalingstjenesteudbydere. 

Læs høringssvaret her