Høring vedr. styresignal om betingelser for deleleasing

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet om betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes.

Skat

FSR - Danske Revisorer har følgende bemærkninger til det foreliggende forslag til styresignal:

  1. Henset til at det er et krav, at der indgås to separate leasingaftaler, hvor hver part, medarbejder og arbejdsgiver, hæfter for egen aftale, foreslås det præciseret i styresignalet, at disse krav medfører, at en aftale hvorefter arbejdsgiveren som udlæg betaler medarbejderens leasingudgift og modregner udlægget i medarbejderens månedlige nettolønsudbetaling, ikke er foreneligt med disse krav.

  2. Det foreslås, at det i styresignalet anføres, hvorledes generelle kørte kilometer (kørsel til/fra værksted, synshal mv.), skal fordeles på henholdsvis privat- og erhvervsmæssig kørsel.  

  3. Med udgangspunkt i SKM2017.491.SR, foreslås det præciseret, at sondringen mellem privat- og erhvervsmæssig kørsel, foretages på baggrund de almindelige regler samt praksis herom.  

  4. Endeligt foreslås det med henvisning til SKM2015.763.SR, at det præciseres, om det er Skattestyrelsens vurdering at personligt selvstændig erhvervsdrivende ikke kan indgå deleleasingaftaler, uanset at de eventuelt benytter virksomhedsskatteordningen. 

  5. Det foreslås, at der i styresignalet under afsnittet ”løbende afregning” tilføres et afsnit om periodeforskydelser, der af praktiske grunde tager hensyn til situationer, hvor en fordeling af udgifter kan ændre sig inden for to afregningsperioder, eksempelvis hvis der i slutningen af en måned sker en ekstraordinær personlig kørsel, der kræver en tilretning, som praktisk først kan medtages på næste månedlige afregning, således at en periodevis forskydning ikke udløser en byrdefuld skattepligt for den pågældende skatteyder, eksempelvis hvis en medarbejders indberetning af kørte km først sker efter skæringsdato for afregning grundet sygdom, ferie eller udlandsrejse. 

  6. Det bør præciseres hvor detaljeret kørslens erhvervsmæssig formål skal angives, herunder om den i alle tilfælde skal fremgå af kørebogen eller om den som angivet i DJV C.A. 4.3.3.3.3. kan bestå af ”lignende notater”. Her tænkes i særdeleshed på, at formålet med kørslen kan være underlagt fortrolighed, som ikke nødvendigvis skal komme leasinggiver til kundskab. I en sådan situation kunne det være formålstjenstligt, såfremt styresignalet gav mulighed for at en elektronisk kørebog kunne suppleres af ”lignende notater”, der kan dokumentere og efterprøve den erhvervsmæssige kørsel og her i særdeleshed det erhvervsmæssige formål.

Læs høringssvaret her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 sker en ekstraordinær personlig kørsel, der kræver en tilretning, som praktisk først kan medtages på næste månedlige afregning, således at en periodevis forskydning ikke udløser en byrdefuld skattepligt for den pågældende skatteyder, eksempelvis hvis en medarbejders indberetning af kørte km først sker efter skæringsdato for afregning grundet sygdom, ferie eller udlandsrejse.
 
6. Det bør præciseres hvor detaljeret kørslens erhvervsmæssig formål skal angives, herunder om den i alle tilfælde skal fremgå af kørebogen eller om den som angivet i DJV C.A. 4.3.3.3.3. kan bestå af ”lignende notater”. Her tænkes i særdeleshed på, at formålet med kørslen kan være underlagt fortrolighed, som ikke nødvendigvis skal komme leasinggiver til kundskab. I en sådan situation kunne det være formålstjenstligt, såfremt styresignalet gav mulighed for at en elektronisk kørebog kunne suppleres af ”lignende notater”, der kan dokumentere og efterprøve den erhvervsmæssige kørsel og her i særdeleshed det erhvervsmæssige formål.