Høring vedr. styresignal om praksisændring af begrebet ”investeringsforening” i momsloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 3. maj 2019 afgivet bemærkninger til styresignal vedr. praksisændring af begrebet ”investeringsforening” i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Skat

FSR - danske revisorer har følgende generelle bemærkninger:

Skattestyrelsen henviser til Momskomiteens guidelines, og at disse er tiltrådt af et stort flertal af Momskomiteens medlemmer, herunder af Danmark.

FSR - danske revisorer bemærker hertil, at disse guidelines ikke er bindende for medlemsstaterne, herunder Danmark, der således er frit stillet i forhold til retningslinjerne.

Dette bekræftes også af Kammeradvokaten, der i et indlæg for Dansk Skattevidenskabelig Forening har udtalt, at Momskomiteens guidelines kan anvendes som fortolkningshjælp, men at betydningen heraf ikke må overvurderes. Kammeradvokaten henviser i den henseende til Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-155/12, RR Donnelley, punkt 50, hvor det tilsvarende anføres, at Momskomiteens betydning ikke må overvurderes.

Dertil kommer, at de opstillede betingelser med de angivne indhold i udkastet ikke kan anses for udtryk for, at et ”stort flertal” af Momskomiteens medlemmer anser dette for gældende ret efter EU-Domstolens praksis. Det såkaldte ”store flertal” må derimod ses i lyset af, at et medlem anses for at stemme for, hvis medlemmet ikke tilkendegiver andet. 

Læs høringssvaret her