Høring af lovforslag om ændring af lov om lønsumsafgift m.v. og momsloven

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 21. marts 2019 afgivet bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om lønsumsafgift m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)

Skat

FSR – danske revisorer er positive overfor, at Skatteministeriet anerkender, at samfundet bevæger sig i en retning, hvor medier ikke længere kun findes i trykt version, og i den retning skal der derfor også være lighed mellem en trykt og elektronisk ”avis”.

FSR – danske revisorer mener, at det er væsentligt, at det holdes for øje, at udtrykket ”avis” ikke fortolkes for bogstaveligt. Det følger af praksis, at andre medier end den klassiske avis kan blive omfattet af nulmoms. Det fremgår til en vis grad også i lovforslaget, men det ville være hensigtsmæssigt for fremtidige elektroniske ”aviser”, at det havde været mere tydeligt, hvornår og hvordan man kunne blive omfattet af udvidelsen, så der blev sikret en mere ensartet behandling af reelt ensartede medier.

I forlængelse af et ønske om en tydeliggørelse af kredsen af omfattede ”aviser” finder FSR – danske revisorer det relevant at påpege, at Danmark er det eneste land i EU, som sondrer mellem, om en ”avis” indeholder nyhedsstof, og dermed er omfattet af nulmoms eller ej. Det kunne i forbindelse med udvidelsen af nulmomsordningenhave været relevant, at Skatteministeriet havde vurderet, om ordningen var blevet for snæver i forhold til EU-reglerne og samfundets udvikling i forhold til ”aviser”.

Læs høringssvaret her