Høring vedr. styresignal om opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 27. maj 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal vedr. genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

Skat

FSR – danske revisorer hilser styresignalet fra Skattestyrelsen velkommen og kvitterer for, at Skattestyrelsen i styresignalet behandler en række af de problemstillinger, som Højesterets domme i sagerne SKM2018.627HR og SKM2018.635HR har givet anledning til.

FSR – danske revisorer finder endvidere anledning til at give udtryk for en generel bekymring i forhold til konsekvenserne af praksisændringen i relation til indgivelse af selvangivelserne for 2018. Da fristen for afgivelse af høringssvar er 28. maj 2019, så må styresignalet tidligst forventes at blive offentliggjort i endelig version i juni 2019, hvilket giver vandselskaberne en urimelig kort frist for at beregne de skattemæssige indgangsværdier og genberegne de skattepligtige indkomster for indkomstår før 2018 (særligt for selskaber som indgår i sambeskatning, har indgået i omstrukturering, er undergivet rentefradragsbegrænsning, etc.) med henblik på at kunne opgøre korrekte skattemæssige primo værdier pr. 1. januar 2018 til brug for udarbejdelse af 2018 selvangivelsen, som i udgangspunktet skal indgives senest 30. juni 2019. FSR – danske revisorer opfordrer derfor Skattestyrelsen til at være imødekommende over for vandselskaber, som har brug for udsættelse af fristen for indsendelse af 2018 selvangivelserne.

Læs høringssvaret her