Høring vedr. styresignal om ændring af praksis ved fradrag for tab på pengefordringer

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 18. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om praksisændring ved fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1 for personers tab på pengefordringer.

Skat

FSR – danske revisorer har gennemgået udkastet og har alene bemærkninger til afsnit 4 ”Ændring af praksis”.

Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at det vil gavne forståelsen af praksisændringen samt den fremadrettede praksis, hvis man i styresignalet skrev et uddybende afsnit om, hvornår anskaffelsestidspunktet er.

FSR – danske revisorer vil på den baggrund forslå, at der tilføjes et afsnit (gerne med eksempler), som beskriver, hvornår en pengefordring, omfattet af styresignalet, bliver betragtet som misligholdt og dermed, hvornår anskaffelsestidspunktet indtræder.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her