Høring vedr. styresignal om manglende transfer pricing-dokumentation på selvangivelsestidspunktet

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 21. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om manglende transfer pricing-dokumentation på selvangivelsestidspunktet.

Skat

FSR – danske revisorer deler ikke Skattestyrelsens forståelse og fortolkning af skattekontrolloven i relation til betydningen af SKM2019.136.HR.

FSR – danske revisorer mener, Skattestyrelsens beskrivelse af ny praksis er for unuanceret i forhold til skønsmæssig ansættelse, også set i lyset af Højesteretsdommen.

Af den dagældende skattekontrollov § 5, stk. 3, fremgik det:

”Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.”

Højesteret har i SKM2019.136.HR fastslået, at der ikke er hjemmel til at foretage en skønsmæssig ansættelse i medfør af (dagældende) skattekontrollov § 5, stk. 3, alene fordi transfer pricing-dokumentationen for de enkelte indkomstår i sin helhed ikke forelå på selvangivelsestidspunktet.

Læs FSR - danske revisorers øvrige bemærkninger her