Revisornævnskendelse fra juni 2012: Bøde til revisionsvirksomhed på kr. 150.000 (gentagelsestilfælde) og bøde til revisor på kr. 10.000

Faglig nyhedDen 11. juni 2012 blev der afsagt kendelse i en sag (41/2011) mod en registreret revisor og en registreret revisionsvirksomhed.

Om revisor
Klagen drejer sig om, hvorvidt revisionsvirksomheden har handlet i strid med god revisorskik ved ikke at have etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, herunder foretaget relevante opdateringer, samt om indklagede personligt har handlet i strid med god revisorskik og overtrådt erklæringsbekendtgørelsen i forbindelse med erklæringsafgivelse.  

Revisornævnet skriver blandt andet i sin begrundelse og afgørelse:

Revisionsvirksomheden
”Det følger af bestemmelserne i revisorloven, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne-ajourførte-kvalitetsstyringssystemer afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring og uafhængighed både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor nødvendigt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer, ligesom revisionsvirksomheden skal kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er fulgt for hver enkelt sags vedkommende, jf. Revisorlovens § 28.

Revisornævnet finder det godtgjort, at den indklagede revisionsvirksomhed ikke har haft etableret og implementeret et tilstrækkeligt ajourført kvalitetsstyringssystem, idet virksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke indeholdt tilstrækkelige og opdaterede procedurer for udførelse af revisionsopgaver, efterfølgende intern kvalitetskontrol og hvidvask, idet der ikke var udført tilstrækkelig overvågning af kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager, og idet revisionsvirksomheden ikke havde sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet anvendtes i fornødent omfang ved udførelse af erklæringsopgaver.

Revisionsvirksomheden er tidligere fundet skyldig i ikke at have etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. I nævnspraksis er der sædvanligvis udmålt en skærpet sanktion i gentagelsestilfælde, når der er en tidligere fældende afgørelse. Førstegangssanktion i nævnet for virksomhedsansvar ved manglende eller mangelfuldt anvendt kvalitetsstyringssystem er en bøde til revisionsvirksomheden på kr. 100.000,-.

Da der således er tale om et gentagelsestilfælde, fastsættes bøden til kr. 150.000,-

Revisor personligt
Revisornævnet finder det godtgjort, at det udførte arbejde på de konkrete sager var utilstrækkeligt dokumenteret vedrørende uafhængighed i forbindelse med de udarbejdede enkeltsager, samt at indklagede har afgivet en erklæring i strid med erklæringsbekendtgørelsen vedrørende et ulovligt aktionærlån.

Under henvisning til, at overtrædelserne – bortset fra overtrædelsen for så vidt angår det ulovlige aktionærlån, jf. erklæringsbekendtgørelsen – er sanktioneret over for virksomheden som sådan, finder nævnet, at bøden over for den indklagede personligt kan fastsættes til kr. 10.000,-.

Læs kendelsen her


Gennemsigtighedsforslaget


Spørgsmål: Skal der ifølge bestyrelsens forslag om en vedtægtsbestemmelse om gennemsigtighed ske offentliggørelse i en sag, hvor såvel revisor personligt, som selve revisionsvirksomheden er indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet?

Svar: Ifølge bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring om gennemsigtighed omkring resultatet af kvalitetskontrollen vil Revisortilsynets indbringelse for Revisornævnet af såvel revisionsvirksomheden som revisor personligt medføre, at revisionsvirksomheden skal offentliggøre indbringelsen for så vidt angår revisionsvirksomheden.

Gennemsigtighedsbestemmelsen medfører offentliggørelse, når en revisionsvirksomhed indbringes for Revisornævnet. Dette sker i situationer, hvor revisionsvirksomheden har et selvstændigt ansvar for, at der ikke er et velfungerende kvalitetsstyringssystem. 

Bestemmelsen om offentliggørelse gælder uanset, om revisionsvirksomheden er indbragt alene eller sammen med én eller flere revisorer. Omvendt medfører Revisortilsynets indbringelse af revisor alene, aldrig at gennemsigtighedsbestemmelsen finder anvendelse på et sådant forhold.