Værktøjsportalen

Bliv koblet op på vores faglige værktøjer som løbende bliver opdaterede
af foreningens specialister. Værktøjerne indeholder skabeloner, para-
digmer og tjeklister. De kan også bruges som opslagsværk og indeholder
praktiske eksempler på løsningsmodeller.

Værktøjsportalen indeholder:

 • Revisors erklæringer
 • Kvalitetssikring
 • Revisionsopgaven
 • Revision af mindre selskaber
 • Revisionsprotokoller og ledelsensregnskabserklæring
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Ophørspension
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber

Kontakt statsautoriseret revisor Jens Vadekær på 4193 3187 hvis
du har spørgsmål.

Du kan læse mere om de enkelte værktøjer her:

ERKLÆRINGER
Revisors erklæringer
Kortfattede beskrivelser af gældende krav til erklæringer.
Du får talrige eksempler på revisionspåtegninger,
reviewerklæringer og andre erklæringer, som du kan
bruge i forskellige situationer. De mange eksempler
på forbehold og supplerende oplysninger gør det let
at fi nde en relevant formulering, som passer til den
konkrete situation.

KVALITETSSTYRING
Kvalitetssikring
Værktøjet er relevant for både mindre og mellemstore
revisionsvirksomheder. Begge typer virksomheder får
et godt grundlag for at bestå den lovpligtige kvalitetskontrol.
”Kvalitetssikring” indeholder procedurer,
instrukser og vejledninger til den generelle kvalitetsstyring
for dit revisionsfi rma. I værktøjet fi nder du
endvidere tjeklister med eksempler til brug for den
faglige kvalitetsstyring på sagsniveau.

REVISION
Revisionsopgaven
Du får vejledning og en række udvidede tjeklister til
revision af de større kunder, så du overholder god
revisionsskik, herunder Isa’erne , bekendtgørelser
og revisorloven. Derudover indeholder “Revisionsopgaven”
arbejdsredskaber og eksempler til hele
revisionsprocessen lige fra planlægning, udførelse til
den afsluttende revision og rapportering til kunden.

Revision af mindre selskaber
Du får vejledninger og tjeklister til revision af de
mindre kunder, så du overholder god revisionsskik,
herunder ISA-standarder, bekendtgørelser og revisorloven.
Værktøjet indeholder også arbejdsredskaber og
eksempler til hele revisionsprocessen lige fra planlægning
til afslutning og rapportering til kunden.

Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring
Værktøjet er tilpasset udviklingen i revisionsprocesstandarderne
og ISA 240 om besvigelser samt revisorloven.
Du får desuden de mest almindelige eksempler
på tiltrædelses-, fratrædelses- og årsprotokollater
samt ledelsens regnskabserklæring for selskaber.

SKAT
Skattefri virksomhedsomdannelse
Alle dokumenter der er nødvendige for at gennemføre
en skatte fri virksomhedsomdannelse fra indledende
overvejelser til de endelige erklæringer. Vejledningen
giver svar på de fleste spørgsmål på området. Du
bør i hver enkelt sag vurdere om du har den fornødne
kompetence til at udføre det juridiske arbejde i forbindelse
med virksomhedsomdannelse.

Fusion
Giver dig overblik over skatteregler, selskabsretlige dokumenter
og frister. Værktøjet indeholder de typiske
dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en
fusion af danske selskaber fra de indledende overvejelser
til det færdige materiale til kunden. Der er
naturligvis taget højde for alle de lempelser, der følger
af ’den nye selskabslov’.

Spaltning
Folketinget har i de seneste år lempet betingelserne
for at spalte. Derfor bliver der nu gennemført mange
spaltninger - også af holdingselskaber. ”Skattefri
spaltning” indeholder alt det materiale der skal bruges
til en spaltning inklusive de relevante selskabsretlige,
skattemæssige og regnskabsmæssige regler.

Ophørspension
Detaljeret gennemgang af de muligheder, selvstændigt
erhvervsdrivende og hovedaktionærer har for at
indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger
i forbindelse med hel eller delvis afståelse af
erhvervsvirksomhed. Med dette værktøj er du bedre
rustet til at kunne arbejde kvalificeret med rådgivningsopgaver
af denne type.

Aktieombytning
Vejledninger og dokumenter der er nødvendige for at
gennemføre en aktieombytning inklusive eksempler
på ombytning med og uden tilladelse.

Tilførsel af aktiver
Ønsker du at etablere holdingstruktur, kan dette værktøj
være en rigtig god hjælp. Virksomheden eller en gren
af virksomheden skubbes ind i et nyt selskab, mod at
det indskydende selskab får anparter eller aktier i det
nye. Ifølge nyere regler kan man gennemføre en tilførsel
uden tilladelse fra SKAT. ”Tilførsel af aktiver” giver dig det
nødvendige overblik over skatteregler, selskabsretlige
dokumenter og frister.

REGNSKAB
Årsrapporter
Du får overblik over årsregnskabslovens krav og en
række eksempler på årsrapporter for personligt ejede
virksomheder, små- og mellemstore selskaber og
erhvervsdrivende fonde. Alle eksempler er suppleret
med forklarende bemærkninger. ”Årsrapporter” indeholder
desuden en række tjeklister, der kan tilpasses
behovet hos den enkelte kunde.

Situationsbestemte regnskaber
Giver dig eksempler på de særlige regnskaber og
erklæringer, man udarbejder ved virksomheders likvidation,
betalingsstandsning, akkord, konkurs, fusion,
spaltning og virksomhedsomdannelse. Der er også
kortfattede beskrivelser af de enkelte områder og tjeklister
der giver dig et godt overblik.